ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΆΨΕΤΕ!

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ
ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΥΓΕΊΑΣ

Καλώντας για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου, της ισότητας και της
μια κατάλληλη διαδικασία αναθεώρησης στις διαδικασίες νομοθέτησης της ΠΟΥ σχετικά με
ετοιμότητα και αντιμετώπιση πανδημίας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΔΙΑΒΆΣΤΕ & ΥΠΟΓΡΆΨΤΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ
ΕΠΕΊΓΟΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΓΙΑ ΕΣΆΣ!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑΤΙ:

Στα τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους, προβλέπεται ότι 194 κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) θα ψηφίσουν για την αποδοχή δύο εγγράφων που, μαζί, προορίζονται να μεταμορφώσουν τη διεθνή δημόσια υγεία και τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη αλληλεπιδρούν όταν ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα σχέδια αυτά, μια συμφωνία για την πανδημία και τροποποιήσεις των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών (ΔΥΚ), προορίζονται να είναι νομικά δεσμευτικά και να διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών και του ΠΟΥ.

Αν και περιέχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, την οικονομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης από διάφορες επιτροπές λιγότερο από δύο μήνες πριν από την προβλεπόμενη ψηφοφορία. Αναπτύχθηκαν με ασυνήθιστη βιασύνη, με το σκεπτικό ότι υπάρχει μια ταχέως αυξανόμενη επείγουσα ανάγκη μετριασμού του κινδύνου πανδημίας.

Παρόλο που η επείγουσα αυτή ανάγκη έχει πλέον αποδειχθεί ότι διαψεύδεται από τα δεδομένα και τις παραπομπές στις οποίες βασίστηκαν ο ΠΟΥ και άλλοι οργανισμοί, η επείγουσα ανάγκη εξακολουθεί να υφίσταται. Ως αποτέλεσμα, οι κανόνες που απαιτούν συγκεκριμένους χρόνους επανεξέτασης έχουν παραμεριστεί, υπονομεύοντας αναπόφευκτα την ισότητα στο πλαίσιο των συμφωνιών, εμποδίζοντας τα κράτη με λιγότερους πόρους να έχουν χρόνο να αξιολογήσουν πλήρως τις επιπτώσεις για τους πληθυσμούς τους πριν από την ψηφοφορία.

Αυτός είναι ένας εξαιρετικά φτωχός και επικίνδυνος τρόπος για την ανάπτυξη μιας νομικά δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας ή συνθήκης. Τώρα είναι η ώρα να επιβραδύνουμε για να σχεδιάσουμε μια συνεκτική νομική δέσμη μέτρων για την πανδημία, αντί να θεσμοθετήσουμε γρήγορα ένα συγκεχυμένο σύνολο διαφορετικών νομικών καθεστώτων, υπερεξουσίες και πολλαπλασιασμό των ανταγωνιστικών παγκόσμιων φορέων, όπως κακώς συνιστάται σε μια πρόσφατη δημόσια επιστολή.

Η παρακάτω Ανοιχτή Επιστολή καλεί τον ΠΟΥ και τα κράτη μέλη να παρατείνουν την προθεσμία για την έγκριση των τροποποιήσεων των Διεθνών Κανονισμών Υγείας και μιας νέας συμφωνίας για την πανδημία κατά την 77η ΔΥΕ, ώστε να διασφαλιστεί το κράτος δικαίου και η ισότητα.

Συγγραφείς: David Bell, Silvia Behrendt, Amrei Muller, Thi Thuy Van Dinh & άλλοι

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

This petition is now closed.

End date: Jun 14, 2024

Signatures collected: 15,812

Signature goal: 20000

15,812 signatures

Signature goal: 20000

Ο κατάλογος των υπογραφόντων βρίσκεται κάτω από την επιστολή. Δεν θα λάβετε email επιβεβαίωσης αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε να διαγραφείτε, στείλτε e-mail στο info@openletter-who.com.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και σε όλα τα κράτη μέλη που διαπραγματεύονται,
την ομάδα εργασίας για τις τροποποιήσεις των διεθνών υγειονομικών κανονισμών
και το Διεθνές Διαπραγματευτικό Όργανο

Απρίλιος 2024


Αγαπητέ Dr. Tedros, Γενικέ Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Αγαπητοί συμπρόεδροι Dr. Asiri και Dr. Bloomfield της WGIHR,
Αγαπητοί συμπρόεδροι Δρ Matsoso και κ. Driece του INB,
Αγαπητοί εθνικοί εκπρόσωποι των αντίστοιχων ομάδων εργασίας,

Τόσο η Ομάδα Εργασίας για τις Τροποποιήσεις των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών (2005) (WGIHR) όσο και το Διεθνές Διαπραγματευτικό Όργανο (INB) που διαπραγματεύεται τη Συμφωνία για την Πανδημία είχαν την εντολή να παραδώσουν την οριστική νομική διατύπωση των στοχευμένων τροποποιήσεων των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών (IHR) καθώς και της Συμφωνίας για την Πανδημία στην 77η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA), η οποία θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου 2024. Οι διαδικασίες αυτές προωθήθηκαν βιαστικά για να “συλλάβουν μια στιγμή μετά την ΚΟΒΙΔ-19”, παρά τις ενδείξεις ότι υπάρχει περιορισμένος κίνδυνος εμφάνισης μιας νέας πανδημίας βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα. Με άλλα λόγια, υπάρχει χρόνος για να ληφθούν σωστά αυτά τα μέτρα.

Ωστόσο, λόγω της ταχύτητας με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες αυτές, και οι δύο διαδικασίες διαπραγμάτευσης απειλούν να παραγάγουν παράνομες πολιτικές, παραβιάζοντας τους ίδιους τους στόχους και τις αρχές της ισότητας και της διαβούλευσης που διακηρύσσεται ότι διασφαλίζονται μέσω της διαδικασίας θέσπισης νομοθεσίας για την πανδημία υπό την αιγίδα του ΠΟΥ. Κατά συνέπεια, η πολιτικά καθορισμένη προθεσμία για την έγκριση στην 77η ΔΥΕ πρέπει να αρθεί και να παραταθεί για να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η διαφάνεια των διαδικασιών, αποσαφηνίζοντας τη σχέση μεταξύ της τροποποιημένης ΔΥΕ και της νέας συμφωνίας για την πανδημία και εξασφαλίζοντας ένα δίκαιο και δημοκρατικό αποτέλεσμα.

Η μη συμμόρφωση της WGIHR με τη ΔΔΑ αποκλείει τη νόμιμη υιοθέτησή της κατά την 77η ΔΥΕ

Η υιοθέτηση οποιασδήποτε τροποποίησης της ΔΔΑ κατά την 77η ΔΥΕ δεν μπορεί πλέον να επιτευχθεί με νόμιμο τρόπο. Επί του παρόντος, η WGIHR συνεχίζει να διαπραγματεύεται το σχέδιο τροπολογιών, με στόχο να οριστικοποιήσει τη δέσμη των προτεινόμενων τροποποιήσεων κατά την 8η συνεδρίασή της που έχει προγραμματιστεί για τις 22-26 Απριλίου, η οποία στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στην 77η ΠΣΕ. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι παράνομος. Παραβιάζει το άρθρο 55 παράγραφος 2 της ΔΥΑ, το οποίο ορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την τροποποίηση της ΔΥΑ:

“Το κείμενο κάθε προτεινόμενης τροποποίησης κοινοποιείται σε όλα τα συμβαλλόμενα κράτη από το Γενικό Διευθυντή τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από τη Συνέλευση Υγείας στην οποία προτείνεται προς εξέταση”.

Η προθεσμία για τον Γενικό Διευθυντή να διανείμει τη δέσμη των προτεινόμενων τροποποιήσεων της ΔΥΑ στα κράτη μέλη νόμιμα πριν από την 77η ΔΥΑ έχει λήξει στις 27 Ιανουαρίου 2024.

Μέχρι στιγμής, ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει κοινοποιήσει καμία τροποποίηση στα κράτη. Η ΔΥΑ είναι μια πολυμερής συνθήκη που δεσμεύει τόσο τα κράτη που την επικύρωσαν όσο και την ΠΟΥ, συμπεριλαμβανομένων των υποδιαιρέσεων (1) της ΠΟΥ, όπως η ΠΓΔΙΠ. Οφείλουν να τηρούν τους δεσμευτικούς διαδικαστικούς κανόνες του άρθρου 55 παράγραφος 2 της ΔΔΔ και δεν μπορούν να αναστέλλουν αυθαίρετα τους κανόνες αυτούς.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαδικτυακής μετάδοσης της 2ας Οκτωβρίου 2023, το θέμα παραπέμφθηκε στον κύριο νομικό υπεύθυνο του ΠΟΥ, Δρ Στίβεν Σόλομον, ο οποίος εξήγησε ότι, δεδομένου ότι το σχέδιο τροποποιήσεων προέρχεται από υποδιαίρεση του ΠΟΥ, δεν ισχύει η απαίτηση των 4 μηνών του άρθρου 55 παράγραφος 2. Ωστόσο, η γνώμη του αγνοεί το γεγονός ότι το άρθρο 55 παράγραφος 2 δεν κάνει καμία διάκριση ως προς το ποιο κράτος, ομάδα κρατών ή συγκεκριμένο τμήμα του ΔΥΕ προτείνει τις τροποποιήσεις. Επιπλέον, στους όρους εντολής (παρ. 6) της Επιτροπής Αναθεώρησης των ΔΥΑ (2022) το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της WGIHR ορίστηκε στον “Ιανουάριο του 2024″: Η WGIHR υποβάλλει την τελική δέσμη των προτεινόμενων τροποποιήσεων στον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος θα τις κοινοποιήσει σε όλα τα συμβαλλόμενα κράτη σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2, προκειμένου να εξεταστούν από την εβδομηκοστή έβδομη Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας”. Εάν η WGIHR και ο ΠΟΥ παραβιάζουν σκόπιμα τη ΔΥΑ, το κράτος δικαίου πράγματι υπονομεύεται, γεγονός που ενδεχομένως συνεπάγεται διεθνή ευθύνη για τον οργανισμό και/ή τα άτομα που είναι υπεύθυνα.

Αδιαχώριστες διαδικασίες της ΔΥΑ και της νέας συνθήκης για την πανδημία

Τα διαθέσιμα σχέδια της WGIHR και του INB υποδηλώνουν ότι οι δύο διαδικασίες της WGIHR και του INB δεν μπορούν να σταθούν ανεξάρτητα, αλλά είναι αδιαχώριστες μεταξύ τους. Ειδικότερα, το νέο σχέδιο συμφωνίας για την πανδημία δεν μπορεί να εγκριθεί πριν από την αναθεώρηση της ΔΥΑ, διότι πρέπει να βασίζεται στην αναθεωρημένη δομή, το υλικό πεδίο εφαρμογής και τα θεσμικά όργανα της ΔΥΑ (ιδίως δεδομένης της διατύπωσης των βασικών ικανοτήτων της ΔΥΑ που περιλαμβάνεται σήμερα στο κείμενο διαπραγμάτευσης της 7ης Μαρτίου 2024 της συμφωνίας για την πανδημία). Διαταρακτικές προκλήσεις όπως η σημαντική επικάλυψη ratione materiae, οι αρμοδιότητες και οι σχέσεις μεταξύ των νεοσύστατων συμβατικών οργάνων και των κρατών μελών, καθώς και οι μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό για την υγεία κ.λπ. – απαιτούν λεπτομερείς διευκρινίσεις πριν από την έγκριση.

Ισότητα και δημοκρατική νομιμότητα

Η αγνόηση των διαδικαστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη ΔΔΥ και η ασαφής σχέση μεταξύ της τροποποιημένης ΔΔΥ και της νέας Πανδημικής Συμφωνίας όχι μόνο υπονομεύει το διεθνές κράτος δικαίου, αλλά και υπονομεύει το πνεύμα του άρθρου 55 παράγραφος 2 της ΔΔΥ (2005), το οποίο εγγυάται στα κράτη μέλη τετράμηνη προθεσμία επανεξέτασης των τροποποιήσεων της ΔΔΥ για την προώθηση της δημοκρατικής νομιμότητας, της διαδικαστικής δικαιοσύνης και την καλύτερη διασφάλιση δίκαιων αποτελεσμάτων.

Τα κράτη χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερις μήνες για να σκεφτούν διεξοδικά τις επιπτώσεις των προτεινόμενων τροποποιήσεων στις εσωτερικές συνταγματικές τους νομικές τάξεις και στις οικονομικές τους δυνατότητες. Πρέπει να ζητήσουν πολιτική ή/και κοινοβουλευτική έγκριση πριν από την έγκριση των αντίστοιχων ψηφισμάτων στο WHA. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου του μοναδικού νομικού καθεστώτος των υιοθετημένων τροποποιήσεων των ΔΥΑ, οι οποίες θα τεθούν αυτόματα σε ισχύ, εκτός εάν ένα κράτος μέλος επιλέξει ενεργά να μην τις υιοθετήσει εντός ενός πολύ σύντομου χρονικού πλαισίου 10 μηνών (2).

Ο ΠΟΥ δηλώνει ότι η ισότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της ατζέντας για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της πανδημίας. Πολλές χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα δεν έχουν εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες στη Γενεύη καθ’ όλη τη διάρκεια των παράλληλων διαπραγματεύσεων, οι εκπρόσωποί τους συζητούν τα θέματα σε λιγότερο οικείες γλώσσες ή/και πρέπει να βασίζονται σε διπλωματικές ομάδες/περιφερειακές αντιπροσωπείες. Αυτό δημιουργεί ανισότητα στη δυνατότητα πλήρους συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της WGIHR και του INB που αναπτύσσει τη συμφωνία για την πανδημία. Οι πλουσιότερες χώρες έχουν περισσότερες δυνατότητες να συνεισφέρουν στα σχέδια και περισσότερους πόρους για να επανεξετάσουν τις επιπτώσεις τους. Αυτές οι προδήλως άδικες διαδικασίες διαπραγμάτευσης είναι αντίθετες με το πνεύμα και τη δηλωμένη πρόθεση της όλης διαδικασίας. Η διασφάλιση της ισότητας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης απαιτεί επαρκή χρόνο για να συζητηθούν και να εξεταστούν οι νομικά δεσμευτικές συμφωνίες.

Έντονα υπερβολικός ισχυρισμός επείγοντος

Ενώ ορισμένοι έχουν υποστηρίξει ότι η επείγουσα ανάγκη για την ανάπτυξη νέων μέσων διαχείρισης πανδημιών δικαιολογείται από τον αυξανόμενο κίνδυνο και το βάρος τέτοιων επιδημιών μολυσματικών ασθενειών, αυτό αποδείχθηκε πρόσφατα ότι είναι ένας σημαντικά υπερβολικός ισχυρισμός. Οι βάσεις στοιχείων στις οποίες στηρίχθηκε ο ΠΟΥ και οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Τράπεζας και της G20, καταδεικνύουν ότι ο κίνδυνος φυσικής προέλευσης κρουσμάτων δεν αυξάνεται επί του παρόντος και η συνολική επιβάρυνση πιθανώς μειώνεται. Αυτό υποδηλώνει ότι οι σημερινοί μηχανισμοί λειτουργούν πράγματι σχετικά αποτελεσματικά και ότι οι αλλαγές πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά, χωρίς αδικαιολόγητο επείγον, υπό το πρίσμα της ετερογένειας της απειλής και των ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων δημόσιας υγείας στα κράτη μέλη του ΠΟΥ.

Έκκληση να μην εγκριθούν οι τροποποιήσεις των ΔΥΑ ή η συμφωνία για την πανδημία κατά την 77η ΔΥΕ

Οι δύο ομάδες εργασίας καλούνται να ακολουθήσουν τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, UN A/RES/53/101., και να διεξάγουν τις διαπραγματεύσεις με πνεύμα καλής πίστης και “να προσπαθούν να διατηρούν εποικοδομητική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και να απέχουν από κάθε συμπεριφορά που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις και την πρόοδό τους”. Ένα ορθολογικό χρονοδιάγραμμα χωρίς πολιτική πίεση για αποτελέσματα θα διαφυλάξει την τρέχουσα νομοθετική διαδικασία από την κατάρρευση και θα αποτρέψει την πιθανή πολιτική εγκατάλειψη, όπως συνέβη στην περίπτωση της Συνθήκης Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) του ΠΟΥ.

Ένας από τους αρχικούς λόγους για την έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης των ΔΥΑ (2005) ήταν η ρητή ανησυχία του ΠΟΥ ότι τα κράτη δεν συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις τους βάσει των ΔΥΑ κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία Covid-19. Με την αποτυχία τους να τηρήσουν την περίοδο αναθεώρησης των 4 μηνών, ο ΠΟΥ και η ίδια η ΠΓΔΙΧ δείχνουν την ανοιχτή αδιαφορία τους για τα νομικά δεσμευτικά τους καθήκοντα βάσει της ΔΥΑ. Ένα ψήφισμα με προτεινόμενες τροποποιήσεις της ΔΥΑ για έγκριση στην 77η ΔΥΑ δεν μπορεί πλέον να υποβληθεί νομίμως. Κατά συνέπεια, η συμφωνία για την πανδημία πρέπει επίσης να καθυστερήσει, καθώς και οι δύο διαδικασίες είναι αλληλοεξαρτώμενες.

Πρόκειται για μια επείγουσα έκκληση προς την ΠΟΥ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν το κράτος δικαίου και την ισότητα των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων, επιτρέποντας δίκαιες εισηγήσεις και διαβουλεύσεις. Για να γίνει αυτό, θα απαιτηθεί η άρση και η παράταση της προθεσμίας, καθιστώντας έτσι δυνατή τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής στο μέλλον νομικής αρχιτεκτονικής για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις κανονιστικές του δεσμεύσεις.

Με όλο το σεβασμό.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού της Συνέλευσης Υγείας.
2 Σύμφωνα με τα άρθρα. 59, 61 και 62 IHR, καθώς και το άρθρο 59. 22 του Συντάγματος του ΠΟΥ.

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

This petition is now closed.

End date: Jun 14, 2024

Signatures collected: 15,812

Signature goal: 20000

15,812 signatures

Signature goal: 20000

15812

Δεν θα λάβετε email επιβεβαίωσης αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε να διαγραφείτε, στείλτε e-mail στο info@openletter-who.com.

Latest Signatures
15,812
Anonymous
France 
Ιούν 14, 2024
15,811
Mrs. Donna Pike
Australia 
Ιούν 13, 2024
15,810
Mr. Iztok Žagar
Slovenia 
Ιούν 13, 2024
15,809
Anonymous
Slovenia 
Ιούν 12, 2024
15,808
Anonymous
Netherlands 
Ιούν 12, 2024
15,807
Ms. Franca Rsso
Australia 
Ιούν 12, 2024
15,806
Ms. Mateja Katona
Slovenia 
Ιούν 11, 2024
15,805
Dr. Gösta Ljungdahl
Sweden 
Ιούν 10, 2024
15,804
Ms. sharon Dass
New Zealand 
Ιούν 07, 2024
15,803
Ms. Helen Whittaker
New Zealand 
Ιούν 05, 2024
15,802
Anonymous
Romania 
Ιούν 05, 2024
15,801
Ms. Suzanne Petersen
Denmark 
Ιούν 04, 2024
15,800
Anonymous
Italy 
Ιούν 04, 2024
15,799
Mr. Meelis Pihelgas
Estonia 
Ιούν 03, 2024
15,798
Ms. signe kjærsgaard
Denmark 
Ιούν 03, 2024
15,797
Mr. Laurent Wolter
Belgium 
Ιούν 03, 2024
15,796
Mrs. Karin Ceulemans
Belgium 
Ιούν 03, 2024
15,795
Anonymous
Slovenia 
Ιούν 03, 2024
15,794
Anonymous
Slovenia 
Ιούν 03, 2024
15,793
Mr. Boštjan Svetina
Slovenia 
Ιούν 03, 2024
15,792
Anonymous
Slovenia 
Ιούν 03, 2024
15,791
Mr. Anton Žulič
Slovenia 
Ιούν 03, 2024
15,790
Anonymous
Belgium 
Ιούν 02, 2024
15,789
Anonymous
Slovenia 
Ιούν 02, 2024
15,788
Anonymous
Slovenia 
Ιούν 02, 2024
15,787
Anonymous
Slovenia 
Ιούν 02, 2024
15,786
Ms. Anja Holm
Denmark 
Ιούν 02, 2024
15,785
Mrs. Tanja Potočnik
Slovenia 
Ιούν 02, 2024
15,784
Mr. Preben Møller Jacobsen
Denmark 
Ιούν 02, 2024
15,783
Ms. Irina Morozova
Russian Federation 
Ιούν 02, 2024
15,782
Ms. jo sparrow
Australia 
Ιούν 01, 2024
15,781
Anonymous
Slovenia 
Ιούν 01, 2024
15,780
Anonymous
Netherlands 
Ιούν 01, 2024
15,779
Mrs. Susan Langley
United States 
Ιούν 01, 2024
15,778
Anonymous
Denmark 
Ιούν 01, 2024
15,777
Ms. sonja hendrickx
Belgium 
Ιούν 01, 2024
15,776
Mrs. Isobella Fisker
Denmark 
Ιούν 01, 2024
15,775
Anonymous
Denmark 
Ιούν 01, 2024
15,774
Anonymous
Belgium 
Ιούν 01, 2024
15,773
Mr. Petr Kaminsky
Czech Republic 
Ιούν 01, 2024
15,772
Anonymous
Slovenia 
Ιούν 01, 2024
15,771
Anonymous
Denmark 
Μάι 31, 2024
15,770
Ms. Ivonne van Deventer
Netherlands 
Μάι 31, 2024
15,769
Mr. Torben Gudmundsson
Denmark 
Μάι 31, 2024
15,768
Anonymous
Denmark 
Μάι 31, 2024
15,767
Anonymous
Slovenia 
Μάι 31, 2024
15,766
Ms. Christina Saab
Austria 
Μάι 31, 2024
15,765
Anonymous
Austria 
Μάι 31, 2024
15,764
Mrs. Beatrix Beichel
Austria 
Μάι 31, 2024
15,763
Ms. Vasja Bandelj
Slovenia 
Μάι 31, 2024