KÉREM, ÍRJA ALÁ!

NYÍLT LEVÉL A
EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET

Felhívás a jogállamiság, a méltányosság és a méltányosság védelmére
megfelelő felülvizsgálati eljárás a WHO jogszabályalkotási folyamatában a következőkre vonatkozóan
világjárványra való felkészültség és reagálás

2024. ÁPRILIS

OLVASSA EL ÉS ÍRJA ALÁ A NYÍLT LEVELET
SÜRGŐS ÉS FONTOS AZ ÖN SZÁMÁRA!
OLVASSA EL, MIÉRT:

A tervek szerint idén május végén az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 194 tagállama szavaz két olyan dokumentum elfogadásáról, amelyek együttesen a nemzetközi közegészségügyet és az államok közötti együttműködést hivatottak átalakítani, amikor a WHO főigazgatója vészhelyzetet hirdet. Ezek a tervezetek – a Pandémiamegállapodás és a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (IHR) módosításai – jogilag kötelező érvényűek, és az államok és a WHO közötti kapcsolatot szabályozzák.

Bár jelentős egészségügyi, gazdasági és emberi jogi vonatkozásokat tartalmaznak, a tervezett szavazás előtt kevesebb mint két hónappal még mindig különböző bizottságok tárgyalnak róluk. Ezeket szokatlan sietséggel dolgozták ki, abból kiindulva, hogy a világjárvány kockázatának mérséklése egyre sürgetőbbé válik.

Bár mára bebizonyosodott, hogy a WHO és más ügynökségek által hivatkozott adatok és hivatkozások ellentmondanak ennek a sürgősségnek, a sürgősség továbbra is fennáll. Ennek eredményeképpen a konkrét felülvizsgálati időt előíró normákat félretették, ami elkerülhetetlenül aláássa a megállapodásokon belüli egyenlőséget, mivel megakadályozza, hogy a kevesebb forrással rendelkező államoknak legyen idejük a szavazás előtt teljes mértékben felmérni a saját lakosságukra gyakorolt hatásokat.

Ez rendkívül rossz és veszélyes módja egy jogilag kötelező erejű nemzetközi megállapodás vagy szerződés kidolgozásának. Itt az ideje, hogy lassítsunk egy koherens jogi világjárványcsomag megtervezése érdekében, ahelyett, hogy gyorsan intézményesítsük a különböző jogi rendszerek, a felülbíráló hatóságok és a versengő globális szereplők sokaságának zavaros halmazát, amint azt egy nemrégiben közzétett nyilvános levélben rosszul tanácsolják.

Az alábbi Nyílt levél arra kéri a WHO-t és a tagállamokat, hogy a jogállamiság és a méltányosság biztosítása érdekében hosszabbítsák meg a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat módosításainak és egy új pandémiamegállapodásnak a 77. WHA-n történő elfogadására vonatkozó határidőt.

Szerző: David Bell, Silvia Behrendt, Amrei Muller, Thi Thuy Van Dinh és mások

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

This petition is now closed.

End date: Jun 14, 2024

Signatures collected: 15,812

Signature goal: 20000

15,812 signatures

Signature goal: 20000

Az aláírók listája a levél alatt található. Ekkor még nem kap visszaigazoló e-mailt. Ha le szeretne iratkozni, kérjük, küldjön egy e-mailt a info@openletter-who.com címre.

NYÍLT LEVÉL

az Egészségügyi Világszervezetnek és valamennyi tárgyaló tagállamnak,
a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat módosításával foglalkozó munkacsoport
és a nemzetközi tárgyaló testület

április 2024


Tisztelt Dr. Tedros, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója!
Tisztelt Dr. Asiri és Dr. Bloomfield, a WGIHR társelnökei,
Tisztelt Dr. Matsoso és Driece úr, az INB társelnökei,
Tisztelt munkacsoportok nemzeti küldöttei,

Mind a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (2005) módosításával foglalkozó munkacsoport (WGIHR), mind a Pandémiamegállapodásról tárgyaló Nemzetközi Tárgyaló Testület (INB) megbízást kapott arra, hogy a 2024. május végén tartandó 77. Egészségügyi Világközgyűlés (WHA) elé terjessze a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (IHR) és a Pandémiamegállapodás tervezett módosításainak végleges jogi megfogalmazását. Ezeket a folyamatokat sietve vezették be, hogy „megragadják a COVID-19 utáni pillanatot”, annak ellenére, hogy bizonyítottan korlátozott a kockázata egy újabb világjárvány kialakulásának rövid és középtávon. Más szóval, van idő arra, hogy ezeket az intézkedéseket helyesen hozzuk meg.

A folyamatok gyorsasága miatt azonban mindkét tárgyalási folyamat azzal fenyeget, hogy illegitim politikákat eredményez, mivel megsérti a méltányosság és a mérlegelés célkitűzéseit és elveit, amelyek védelmét a WHO égisze alatt zajló világjárványügyi jogalkotási folyamat hirdette meg. Következésképpen a 77. Bel- és Igazságügyi Világtalálkozón történő elfogadásra politikailag meghatározott határidőt fel kell oldani és meg kell hosszabbítani a folyamatok jogszerűségének és átláthatóságának biztosítása érdekében, tisztázva a módosított IHR és az új Pandémiamegállapodás közötti kapcsolatot, valamint biztosítva a méltányos és demokratikus eredményt.

A WGIHR-nek az IHR-nek való meg nem felelése kizárja a 77. WHA-n történő jogszerű elfogadását.

Az IHR bármely módosításának elfogadása a 77. Bel- és Igazságügyi Világtalálkozón már nem valósítható meg törvényes módon. Jelenleg a WGIHR folytatja a módosítástervezetek tárgyalását, azzal a céllal, hogy az április 22. és 26. között tartandó 8. ülésén véglegesítse a javasolt módosítások csomagját, amelyet aztán a 77. Bel- és Igazságügyi Világtalálkozó elé terjeszt. Ez a működési mód jogellenes. Ez sérti az IHR 55. cikkének (2) bekezdését, amely meghatározza az IHR módosításakor követendő eljárást:

„A javasolt módosítás szövegét a főigazgató legalább négy hónappal az Egészségügyi Közgyűlés előtt, amelyen a módosítást megfontolásra javasolják, közli valamennyi részes állammal.

A főigazgatónak 2024. január 27-én lejárt a határidő, hogy a 77. Bel- és Igazságügyi Világtalálkozót megelőzően törvényesen eljuttassa a részes államoknak az IHR javasolt módosítási csomagját.

A főigazgató még nem közölt semmilyen módosítást az államokkal. Az IHR egy többoldalú szerződés , amely mind az IHR-t ratifikáló államokra, mind a WHO-ra, beleértve a WHA alosztályait (1 ), mint például a WGIHR-t, kötelező érvényű. Be kell tartaniuk az EJEE 55. cikkének (2) bekezdésében foglalt kötelező eljárási szabályokat, és ezeket a szabályokat nem függeszthetik fel önkényesen.

A 2023. október 2-i nyilvános internetes közvetítés során a kérdést Dr. Steven Solomon, a WHO jogi főtanácsadója elé terjesztették, aki kifejtette, hogy mivel a módosítástervezetek a WHO egyik alosztályától származnak, az 55. cikk (2) bekezdésében foglalt 4 hónapos követelmény nem alkalmazható. Véleménye azonban figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az 55. cikk (2) bekezdése nem tesz különbséget aszerint, hogy melyik állam, államok csoportja vagy az IBSZ egy meghatározott része javasolja a módosításokat. Továbbá a feladatmeghatározásban (6. bekezdés) az IHR Felülvizsgáló Bizottság (2022) a WGIHR munkájának ütemezését „2024 januárjában” határozta meg: A WGIHR benyújtja a javasolt módosítások végleges csomagját a főigazgatónak, aki az 55. cikk (2) bekezdésével összhangban közli azokat az összes részes állammal, hogy a hetvenhetedik Egészségügyi Világközgyűlés megvizsgálja azokat”. Ha a WGIHR és a WHO szándékosan megsérti az IHR-t, akkor valóban aláássa a jogállamiságot, ami a felelős szervezet és/vagy személyek nemzetközi felelősségét vonhatja maga után.

Az IHR és az új Pandémiaszerződés elválaszthatatlan folyamatai

A WGIHR és az INB rendelkezésre álló tervezetei arra utalnak, hogy a WGIHR és az INB két folyamata nem állhat egymástól függetlenül, hanem elválaszthatatlanok egymástól. Különösen az új pandémiamegállapodás-tervezetet nem lehet elfogadni az IHR felülvizsgálata előtt, mivel annak az IHR felülvizsgált szerkezetére, tárgyi hatályára és intézményeire kell épülnie (különösen az IHR alapvető kapacitásainak a Pandémiamegállapodás 2024. március 7-i tárgyalási szövegében jelenleg szereplő megfogalmazása miatt). Megrendítő kihívások, mint például a jelentős átfedések ratione materiae, az újonnan létrehozott szerződéses szervek és a tagállamok közötti hatáskörök és kapcsolatok, valamint az egészségügyi költségvetésre gyakorolt hosszú távú pénzügyi hatások stb. – elfogadás előtt részletes tisztázásra szorulnak.

Méltányosság és demokratikus legitimitás

Az IHR szerinti eljárási kötelezettségek figyelmen kívül hagyása és a módosított IHR és az új pandémiamegállapodás közötti kapcsolat homályban hagyása nemcsak a nemzetközi jogállamiságot ássa alá, hanem aláássa az IHR (2005) 55. cikkének (2) bekezdését is, amely a demokratikus legitimitás, az eljárási igazságosság és a méltányos eredmények jobb biztosítása érdekében a tagállamoknak négy hónapos átfutási időt biztosít az IHR módosításainak felülvizsgálatára.

Az államoknak legalább négy hónapra van szükségük ahhoz, hogy alaposan átgondolják a javasolt módosításoknak a nemzeti alkotmányos jogrendjükre és pénzügyi kapacitásukra gyakorolt hatásait. A WHA-n a vonatkozó állásfoglalások elfogadása előtt politikai és/vagy parlamenti jóváhagyást kell kérniük. Ez különösen fontos az elfogadott IHR módosítások egyedülálló jogi státuszát tekintve, amelyek automatikusan hatályba lépnek, hacsak egy részes állam aktívan ki nem lép a nagyon rövid, 10 hónapos határidőn belül.

A WHO szerint a méltányosság a világjárványra való felkészültség és a válaszadási menetrend középpontjában áll. Sok alacsony és közepes jövedelmű országnak nincsenek képviselői és szakértői jelen Genfben a teljes párhuzamos tárgyalási folyamat alatt, képviselőik kevésbé ismert nyelveken tárgyalnak, és/vagy diplomáciai csoportok/regionális képviseletekre kell hagyatkozniuk. Ez egyenlőtlenséget eredményez a WGIHR-en és a Pandémiamegállapodást kidolgozó INB-n belüli tárgyalási folyamatban való teljes körű részvételre való képesség tekintetében. A gazdagabb országoknak több lehetőségük van a tervezetek elkészítéséhez, és nagyobb erőforrással rendelkeznek azok következményeinek felülvizsgálatához. Ezek a nyilvánvalóan tisztességtelen tárgyalási folyamatok ellentétesek az egész folyamat szellemével és kinyilvánított szándékával. A méltányosság, az átláthatóság és a méltányosság biztosítása megfelelő időt igényel a jogilag kötelező érvényűnek szánt megállapodások megvitatására és mérlegelésére.

Jelentősen eltúlzott sürgősségre vonatkozó állítás

Noha egyesek azzal érveltek, hogy az új világjárványkezelési eszközök kidolgozásának sürgősségét az ilyen fertőző betegségek kitörésének növekvő kockázata és terhe indokolja, a közelmúltban bebizonyosodott, hogy ez az állítás erősen eltúlzott. A WHO és a partnerintézmények – köztük a Világbank és a G20-ak – által felhasznált bizonyítékok azt mutatják, hogy a természetes eredetű járványkitörések kockázata jelenleg nem növekszik, és az általános teher valószínűleg csökken. Ez azt sugallja, hogy a jelenlegi mechanizmusok valóban viszonylag hatékonyan működnek, és a változtatásokat óvatosan és nem indokolatlanul sürgősen kell megvizsgálni, tekintettel a WHO-tagállamokban fennálló veszélyek heterogenitására és az egymással versengő közegészségügyi prioritásokra.

Fellebbezés az IHR módosításainak vagy a Pandémiáról szóló megállapodásnak a 77. Bel- és Igazságügyi Világtalálkozón történő elfogadásának megtagadása ellen

A két munkacsoportot felkérik, hogy kövesse az ENSZ nemzetközi tárgyalásokra vonatkozó elveit és iránymutatásait ( UN/RES/53/101)., és a tárgyalásokat a jóhiszeműség szellemében folytassák, és „törekedjenek arra, hogy a tárgyalások során konstruktív légkört tartsanak fenn, és tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely alááshatja a tárgyalásokat és azok előrehaladását”. Az eredményekre gyakorolt politikai nyomás nélküli, ésszerű időzítés megóvja a jelenlegi jogalkotási folyamatot az összeomlástól, és megakadályozza az esetleges politikai lemondást, ahogyan azt a WHO kutatási és fejlesztési (K+F) szerződésének esetében tapasztaltuk.

Az IHR (2005) módosításának egyik eredeti indoka az volt, hogy a WHO kifejezett aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Covid-19 nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzet idején az államok nem teljesítették az IHR szerinti kötelezettségeiket. Azzal, hogy nem tartják be a 4 hónapos felülvizsgálati időszakot, a WHO és a WGIHR maguk is nyíltan figyelmen kívül hagyják az IHR szerinti jogilag kötelező erejű kötelezettségeiket. A 77. Bel- és Igazságügyi Világtalálkozón elfogadásra szánt, az emberi jogokról szóló nemzetközi egyezményhez javasolt módosításokat tartalmazó határozatot már nem lehet jogszerűen előterjeszteni. Következésképpen a pandémiamegállapodást is késleltetni kell, mivel a két folyamat egymástól függ.

Ez egy sürgős felhívás a WHO-hoz és tagállamaihoz, hogy biztosítsák a jogállamiságot, valamint az eljárási és eredményegyenlőséget azáltal, hogy lehetővé teszik a tisztességes hozzájárulást és tanácskozást. Ehhez a határidő feloldására és meghosszabbítására lesz szükség, ami lehetővé teszi a világjárvány megelőzésére, a felkészültségre és a reagálásra vonatkozó, a nemzetközi joggal és annak normatív kötelezettségvállalásaival összhangban lévő, jövőállóbb jogi struktúra kialakítását.

Tisztelettel.

1 Az Egészségügyi Közgyűlés eljárási szabályzatának 41. cikkével összhangban.
2 Az Art. 59., 61. és 62. cikke, valamint az IHR 59., 61. és 62. cikke. A WHO Alkotmányának 22. cikke.

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

This petition is now closed.

End date: Jun 14, 2024

Signatures collected: 15,812

Signature goal: 20000

15,812 signatures

Signature goal: 20000

15812

Ekkor még nem kap visszaigazoló e-mailt. Ha le szeretne iratkozni, kérjük, küldjön egy e-mailt a info@openletter-who.com címre.

Latest Signatures
15,812
Anonymous
France 
jún 14, 2024
15,811
Mrs. Donna Pike
Australia 
jún 13, 2024
15,810
Mr. Iztok Žagar
Slovenia 
jún 13, 2024
15,809
Anonymous
Slovenia 
jún 12, 2024
15,808
Anonymous
Netherlands 
jún 12, 2024
15,807
Ms. Franca Rsso
Australia 
jún 12, 2024
15,806
Ms. Mateja Katona
Slovenia 
jún 11, 2024
15,805
Dr. Gösta Ljungdahl
Sweden 
jún 10, 2024
15,804
Ms. sharon Dass
New Zealand 
jún 07, 2024
15,803
Ms. Helen Whittaker
New Zealand 
jún 05, 2024
15,802
Anonymous
Romania 
jún 05, 2024
15,801
Ms. Suzanne Petersen
Denmark 
jún 04, 2024
15,800
Anonymous
Italy 
jún 04, 2024
15,799
Mr. Meelis Pihelgas
Estonia 
jún 03, 2024
15,798
Ms. signe kjærsgaard
Denmark 
jún 03, 2024
15,797
Mr. Laurent Wolter
Belgium 
jún 03, 2024
15,796
Mrs. Karin Ceulemans
Belgium 
jún 03, 2024
15,795
Anonymous
Slovenia 
jún 03, 2024
15,794
Anonymous
Slovenia 
jún 03, 2024
15,793
Mr. Boštjan Svetina
Slovenia 
jún 03, 2024
15,792
Anonymous
Slovenia 
jún 03, 2024
15,791
Mr. Anton Žulič
Slovenia 
jún 03, 2024
15,790
Anonymous
Belgium 
jún 02, 2024
15,789
Anonymous
Slovenia 
jún 02, 2024
15,788
Anonymous
Slovenia 
jún 02, 2024
15,787
Anonymous
Slovenia 
jún 02, 2024
15,786
Ms. Anja Holm
Denmark 
jún 02, 2024
15,785
Mrs. Tanja Potočnik
Slovenia 
jún 02, 2024
15,784
Mr. Preben Møller Jacobsen
Denmark 
jún 02, 2024
15,783
Ms. Irina Morozova
Russian Federation 
jún 02, 2024
15,782
Ms. jo sparrow
Australia 
jún 01, 2024
15,781
Anonymous
Slovenia 
jún 01, 2024
15,780
Anonymous
Netherlands 
jún 01, 2024
15,779
Mrs. Susan Langley
United States 
jún 01, 2024
15,778
Anonymous
Denmark 
jún 01, 2024
15,777
Ms. sonja hendrickx
Belgium 
jún 01, 2024
15,776
Mrs. Isobella Fisker
Denmark 
jún 01, 2024
15,775
Anonymous
Denmark 
jún 01, 2024
15,774
Anonymous
Belgium 
jún 01, 2024
15,773
Mr. Petr Kaminsky
Czech Republic 
jún 01, 2024
15,772
Anonymous
Slovenia 
jún 01, 2024
15,771
Anonymous
Denmark 
máj 31, 2024
15,770
Ms. Ivonne van Deventer
Netherlands 
máj 31, 2024
15,769
Mr. Torben Gudmundsson
Denmark 
máj 31, 2024
15,768
Anonymous
Denmark 
máj 31, 2024
15,767
Anonymous
Slovenia 
máj 31, 2024
15,766
Ms. Christina Saab
Austria 
máj 31, 2024
15,765
Anonymous
Austria 
máj 31, 2024
15,764
Mrs. Beatrix Beichel
Austria 
máj 31, 2024
15,763
Ms. Vasja Bandelj
Slovenia 
máj 31, 2024