JEKK JOGĦĠBOK FIRMA!

ITTRA MITFTUĦA LIL
L-ORGANIZZAZZJONI DINJIJA TAS-SAĦĦA

Jappella għas-salvagwardja tal-istat tad-dritt, l-ekwità u
proċess ta’ reviżjoni xieraq fil-proċessi tat-tfassil tal-liġijiet tad-WHO dwar
tħejjija u rispons għall-pandemija

APRIL 2024

AQRA U FIRMA L-ITTRA MITĦAĦA
URGENTI U IMPORTANTI GĦALIK!
AQRA GĦALIEX:

Fl-aħħar ta’ Mejju ta’ din is-sena, huwa ppjanat li 194 Stat Membru tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) jivvutaw dwar l-aċċettazzjoni ta’ żewġ dokumenti li, meħuda flimkien, huma maħsuba biex jittrasformaw is-saħħa pubblika internazzjonali u l-mod kif l-Istati jinteraġixxu meta d-Direttur Ġenerali tad-WHO tiddikjara emerġenza. Dawn l-abbozzi, Ftehim Pandemiku u emendi għar-Regolamenti Internazzjonali tas-Saħħa (IHR), huma maħsuba biex jorbtu legalment u jirregolaw ir-relazzjoni bejn l-Istati u d-WHO.

Għalkemm fihom implikazzjonijiet sinifikanti fuq is-saħħa, l-ekonomija u d-drittijiet tal-bniedem, għadhom qed jiġu nnegozjati minn diversi kumitati inqas minn xahrejn qabel il-vot maħsub. Ġew żviluppati b’għaġla mhux tas-soltu, fuq il-premessa li hemm urġenza li qed tiżdied b’rata mgħaġġla biex jittaffa r-riskju pandemiku.

Filwaqt li din l-urġenza issa ntwera li hija kontradetta mid-dejta u ċ-ċitazzjonijiet li fuqhom iddependu l-WHO u aġenziji oħra, l-urġenza tippersisti. Bħala riżultat, in-normi li jeħtieġu żminijiet speċifiċi ta’ reviżjoni twarrbu, u inevitabbilment jimminaw l-ekwità fi ħdan il-ftehimiet billi jipprevjenu Stati b’inqas riżorsi milli jkollhom ħin biex jivvalutaw bis-sħiħ l-implikazzjonijiet għall-popolazzjonijiet tagħhom stess qabel il-votazzjoni.

Dan huwa mod estremament fqir u perikoluż biex jiġi żviluppat ftehim jew trattat internazzjonali legalment vinkolanti. Issa huwa ż-żmien li jonqos bil-għan li jitfassal pakkett ta’ pandemija legali koerenti minflok ma jiġi istituzzjonalizzat malajr sett ta’ reġimi legali differenti, awtoritajiet prevalenti u proliferazzjoni ta’ atturi globali li jikkompetu, kif ma ġiex parir f’ittra pubblika reċenti.

L-Ittra Miftuħa hawn taħt tappella lid-WHO u lill-Istati Membri biex jestendu l-iskadenza għall-adozzjoni tal-emendi għar-Regolamenti Internazzjonali tas-Saħħa u Ftehim Pandemiku ġdid fis-77 WHA biex jissalvagwardjaw l-istat tad-dritt u l-ekwità.

L-awtur ta’ David Bell, Silvia Behrendt, Amrei Muller, Thi Thuy Van Dinh u oħrajn

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

This petition is now closed.

End date: Jun 14, 2024

Signatures collected: 15,812

Signature goal: 20000

15,812 signatures

Signature goal: 20000

Il-lista tal-firmatarji tinsab taħt l-ittra. M’intix ser tirċievi email ta’ konferma f’dan il-ħin. Jekk tixtieq tneħħi l-abbonament, jekk jogħġbok ibgħat e-mail lil info@openletter-who.com

ITTRA MIftuħa

lill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u lill-Istati Membri kollha li qed jinnegozjaw,
il-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Emendi għar-Regolamenti Internazzjonali tas-Saħħa
u l-Korp Internazzjonali tan-Negozjati

April 2024


Għażiż Dr Tedros, Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa
Għeżież Ko-Presidenti Dr Asiri u Dr Bloomfield tal-WGIHR,
Għeżież Ko-Chairpersons Dr Matsoso u s-Sur Driece tal-INB,
Għeżież delegati nazzjonali tal-gruppi ta’ ħidma rispettivi,

Kemm il-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Emendi għar-Regolamenti Internazzjonali tas-Saħħa (2005) (WGIHR) kif ukoll il-Korp Internazzjonali ta’ Negozjar (INB) li jinnegozjaw il-Ftehim Pandemiku ngħataw il-mandat biex iwasslu l-kliem legali definit tal-emendi mmirati tar-Regolamenti Internazzjonali tas-Saħħa (IHR) bħala kif ukoll tal-Ftehim Pandemija għas-77 Assemblea Dinjija tas-Saħħa (WHA), li se ssir fl-aħħar ta’ Mejju 2024. Dawn il-proċessi tmexxew b’għaġġla biex “jinqabdu mument ta’ wara l-COVID-19”, minkejja l-evidenza li hemm riskju limitat li sseħħ pandemija oħra f’terminu qasir għal medju. Fi kliem ieħor, hemm żmien biex dawn il-miżuri jiġu korretti.

Madankollu, minħabba l-ħeffa li biha seħħew dawn il-proċessi, iż-żewġ proċessi ta’ negozjar qed jheddu li jwasslu politiki illeġittimi billi jiksru l-għanijiet u l-prinċipji proprji ta’ ekwità u deliberazzjoni li huma pproklamati li huma salvagwardjati permezz tal-proċess tat-tfassil tal-liġijiet pandemiċi taħt l-awspiċi tad-WHO. . Konsegwentement, l-iskadenza stabbilita politikament għall-adozzjoni fis-77 WHA trid titneħħa u tiġi estiża biex tissalvagwardja l-legalità u t-trasparenza tal-proċessi, tiċċara r-relazzjoni bejn l-IHR emendat u l-Ftehim Pandemija l-ġdid, u jiġi żgurat riżultat ekwu u demokratiku.

In-nuqqas ta’ konformità tal-WGIHR mal-IHR jeskludi adozzjoni legali fis-77 WHA

L-adozzjoni ta’ kwalunkwe emenda tal-IHR fis-77 WHA ma tistax tibqa’ tinkiseb b’mod legali. Bħalissa, il-WGIHR jibqa’ jinnegozja l-abbozz ta’ emendi, bil-għan li jiffinalizza l-pakkett ta’ emendi proposti matul it-8 laqgħa tiegħu skedata għat-22 sas-26 ta’ April li mbagħad għandha tiġi ppreżentata lis-77 WHA. Dan il-modus operandi huwa illegali. Tikser l-Artikolu 55(2) IHR li jistabbilixxi l-proċedura li għandha tiġi segwita biex tiġi emendata l-IHR:

“It-test ta’ kwalunkwe emenda proposta għandu jiġi kkomunikat lill-Istati Partijiet kollha mid-Direttur Ġenerali mill-inqas erba’ xhur qabel l-Assemblea tas-Saħħa li fiha tiġi proposta għall-konsiderazzjoni.”

L-iskadenza għad-Direttur Ġenerali biex jiċċirkola l-pakkett ta’ emendi proposti għall-IHR lill-Istati Partijiet legalment qabel is-77 WHA għaddiet fis-27 ta’ Jannar 2024.

S’issa, id-Direttur Ġenerali ma kkomunika l-ebda emenda lill-Istati. L-IHR huwa trattat multilaterali li jorbot iż-żewġ Stati li rratifikaw l-IHR u lid-WHO, inklużi subdiviżjonijiet (1) tal-WHA bħall-WGIHR. Għandhom jirrispettaw ir-regoli proċedurali vinkolanti tal-Artikolu 55(2) IHR u ma jistgħux jissospendu dawn ir-regoli b’mod arbitrarju.

Matul il- webcast pubbliku tat-2 ta’ Ottubru 2023, il-kwistjoni ġiet riferuta lill-Uffiċjal Legali Prinċipali tad-WHO, Dr Steven Solomon, li spjega li peress li l-abbozz tal-emendi ġej minn suddiviżjoni tal-WHA, ir-rekwiżit ta’ 4 xhur tal-Artikolu 55(2) għamel ma japplikawx. Madankollu, l-opinjoni tiegħu tinjora l-fatt li l-Artikolu 55(2) ma jagħmel l-ebda distinzjoni dwar liema Stat, grupp ta’ Stati jew parti speċifika tad-WHA tipproponi l-emendi. Barra minn hekk, fit- Termini ta’ Referenza (para.6) tal-Kumitat ta’ Reviżjoni tal-IHR (2022) il-kalendarju tax-xogħol tal-WGIHR ġie stabbilit f’’Jannar 2024: il-WGIHR jissottometti l-pakkett finali tagħhom tal-emendi proposti lid-Direttur Ġenerali li se jikkomunikahom lill-Istati Partijiet kollha skont l-Artikolu 55(2) għall-konsiderazzjoni tas-Sebgħa u Sebgħin Assemblea Dinjija tas-Saħħa.’ Jekk il-WGIHR u d-WHO jiksru l-IHR apposta, l-istat tad-dritt huwa tabilħaqq imminat, u potenzjalment jinvolvi responsabbiltà internazzjonali għall-organizzazzjoni u/jew individwi responsabbli.

Proċessi inseparabbli tal-IHR u Trattat Pandemiku ġdid

L-abbozzi disponibbli tal-WGIHR u l-INB jimplikaw li ż-żewġ proċessi tal-WGIHR u l-INB ma jistgħux joqgħodu b’mod indipendenti iżda huma inseparabbli minn xulxin. Partikolarment, l-abbozz il-ġdid tal-Ftehim Pandemiku ma jistax jiġi adottat qabel ir-reviżjoni tal-IHR minħabba li jeħtieġ li jibni fuq l-istruttura riveduta, l-ambitu materjali u l-istituzzjonijiet tal-IHR (speċjalment minħabba l-kliem tal-kapaċitajiet ewlenin tal-IHR bħalissa fit-test tan-negozjar tas-7 ta’ Marzu 2024 tal-IHR). il-Ftehim Pandemija). Sfidi ta’ tfixkil bħall-koinċidenza sinifikanti ratione materiae, il-kompetenzi u r-relazzjonijiet bejn il-korpi tat-trattati li għadhom kif ġew stabbiliti, u vs Stati Membri, kif ukoll l-implikazzjonijiet finanzjarji fit-tul għall-baġit tas-saħħa, eċċ. – jeħtieġu kjarifika dettaljata qabel l-adozzjoni.

Ekwità u leġittimità demokratika

In-nuqqas ta’ kunsiderazzjoni ta’ l-obbligi proċedurali taħt l-IHR u li r-relazzjoni bejn l-IHR emendat u l-Ftehim Pandemiku ġdid titħalla mhux biss idgħajjef l-istat tad-dritt internazzjonali, iżda wkoll ixxekkel l-ispirtu ta’ l-Artikolu 55(2) ta’ l-IHR (2005), li jiggarantixxi lill-Istati Membri. erba’ xhur żmien biex jiġu riveduti l-emendi tal-IHR biex jiġu promossi l-leġittimità demokratika, il-ġustizzja proċedurali, u biex jiġu żgurati aħjar riżultati ekwu.

L-Istati jeħtieġu mill-inqas erba’ xhur biex jirriflettu bir-reqqa dwar l-implikazzjonijiet tal-emendi proposti għall-ordnijiet legali kostituzzjonali domestiċi tagħhom u l-kapaċitajiet finanzjarji tagħhom. Għandhom ifittxu approvazzjoni politika u/jew parlamentari qabel l-adozzjoni tar-riżoluzzjonijiet rispettivi fil-WHA. Dan huwa partikolarment rilevanti meta wieħed iqis l-istatus legali uniku tal-emendi adottati tal-IHR li jidħlu fis-seħħ awtomatikament sakemm Stat Parti ma jagħżilx b’mod attiv fi żmien qasir ħafna ta’ 10 xhur (2).

L-ekwità hija ddikjarata mid-WHO li hija fil-qalba tal-aġenda ta’ tħejjija u rispons għall-pandemija. Ħafna pajjiżi bi dħul baxx u medju m’għandhomx rappreżentanti u esperti preżenti f’Ġinevra matul il-proċessi kollha ta’ negozjati paralleli, għandhom ir-rappreżentanti tagħhom jiddiskutu kwistjonijiet f’lingwi inqas familjari, u/jew iridu jiddependu fuq grupp diplomatiku/rappreżentazzjonijiet reġjonali. Dan jintroduċi inekwità fl-abbiltà li tipparteċipa bis-sħiħ fil-proċess tan-negozjati fi ħdan il-WGIHR u l-INB li qed jiżviluppaw il-Ftehim Pandemija. Pajjiżi aktar sinjuri għandhom aktar kapaċità li jidħlu fl-abbozzi u riżorsi akbar biex jirrevedu l-implikazzjonijiet tagħhom. Dawn il-proċessi ta’ negozjar manifestament inġusti huma kuntrarji għall-ispirtu u l-intenzjoni ddikjarata tal-proċess kollu. L-iżgurar tal-ekwità, it-trasparenza u l-ġustizzja jeħtieġ żmien adegwat biex jiġu diskussi u kkunsidrati dak li huma maħsuba li jkunu ftehimiet legalment vinkolanti.

Talba ta’ urġenza notevolment esaġerata

Filwaqt li xi wħud argumentaw li l-urġenza fl-iżvilupp ta’ strumenti ġodda ta’ ġestjoni tal-pandemija hija ġġustifikata minn riskju u piż li qed jiżdiedu ta’ tifqigħat ta’ mard infettiv bħal dan, dan l-aħħar intwera li huwa stqarrija eżaġerata b’mod notevoli . Il-bażijiet ta’ evidenza li fuqhom iddependet id-WHO, u l-aġenziji sħab inklużi l-Bank Dinji u l-G20, juru li r-riskju ta’ tifqigħat derivati ​​b’mod naturali bħalissa mhux qed jiżdied, u l-piż ġenerali probabbilment qed jonqos. Dan jissuġġerixxi li l-mekkaniżmi attwali tabilħaqq qed jaħdmu b’mod relattivament effettiv, u l-bidliet għandhom jitqiesu bir-reqqa, mingħajr urġenza żejda, fid-dawl tal-eteroġeneità tat-theddid u l-prijoritajiet tas-saħħa pubblika li jikkompetu madwar l-Istati Membri tad-WHO.

Appell biex ma jiġux adottati l-emendi tal-IHR jew il-Ftehim Pandemiku fis-77 WHA

Iż-żewġ gruppi ta’ ħidma huma mitluba jsegwu l-Prinċipji u l-linji gwida tan-NU għan-negozjati internazzjonali, UN A/RES/53/101, u li jmexxi n-negozjati fi spirtu ta’ bona fide u “jistinka biex iżomm atmosfera kostruttiva matul in-negozjati u biex iżomm lura minn kwalunkwe kondotta li tista’ ddgħajjef in-negozjati u l-progress tagħhom.” Skeda ta’ żmien razzjonali mingħajr pressjoni politika għar-riżultati se tissalvagwardja l-proċess attwali tat-tfassil tal-liġijiet milli kollass u tevita abbandun politiku potenzjali, kif esperjenzat fil-każ tat-Trattat tar-Riċerka u l-Iżvilupp (R&D) tad-WHO.

Waħda mir-raġunijiet oriġinali biex jinbeda l-proċess ta’ emenda tal-IHR (2005) kienet it-tħassib espress tad-WHO li l-Istati ma kkonformawx mal-obbligi tagħhom taħt l-IHR matul l-Emerġenza tas-Saħħa Pubblika ta’ Tħassib Internazzjonali tal-Covid-19. Fin-nuqqas tagħhom li jżommu mal-perjodu ta’ reviżjoni ta’ 4 xhur, id-WHO u l-WGIHR infushom juru d-disprezz miftuħ tagħhom għad-dmirijiet tagħhom legalment vinkolanti taħt l-IHR. Riżoluzzjoni b’emendi proposti għall-IHR għall-adozzjoni fis-77 WHA ma tistax tibqa’ tiġi ppreżentata legalment. Konsegwentement, il-Ftehim Pandemija jeħtieġ ukoll li jiġi ttardjat, peress li ż-żewġ proċessi huma interdipendenti.

Dan huwa appell urġenti lid-WHO u lill-Istati Membri tagħha biex jissalvagwardjaw l-istat tad-dritt u l-ekwità proċedurali u tar-riżultat billi jippermettu input u deliberazzjoni ġusti. Biex tagħmel dan, se teħtieġ it-tneħħija u l-estensjoni tal-iskadenza, u b’hekk tagħmel il-possibbiltà għal arkitettura legali aktar valida għall-futur għall-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons għall-pandemiji f’konformità mal-liġi internazzjonali u l-impenji normattivi tagħha.

B’rispett tiegħek.

1 Skont l-Artikolu 41 tar- Regoli ta’ Proċedura tal-Assemblea tas-Saħħa.
2 Skont l-Arti. 59, 61 u 62 IHR kif ukoll l-Art. 22 tal -Kostituzzjoni tad-WHO .

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

This petition is now closed.

End date: Jun 14, 2024

Signatures collected: 15,812

Signature goal: 20000

15,812 signatures

Signature goal: 20000

15812

M’intix ser tirċievi email ta’ konferma f’dan il-ħin. Jekk tixtieq tneħħi l-abbonament, jekk jogħġbok ibgħat e-mail lil info@openletter-who.com

Latest Signatures
15,812
Anonymous
France 
Jun 14, 2024
15,811
Mrs. Donna Pike
Australia 
Jun 13, 2024
15,810
Mr. Iztok Žagar
Slovenia 
Jun 13, 2024
15,809
Anonymous
Slovenia 
Jun 12, 2024
15,808
Anonymous
Netherlands 
Jun 12, 2024
15,807
Ms. Franca Rsso
Australia 
Jun 12, 2024
15,806
Ms. Mateja Katona
Slovenia 
Jun 11, 2024
15,805
Dr. Gösta Ljungdahl
Sweden 
Jun 10, 2024
15,804
Ms. sharon Dass
New Zealand 
Jun 07, 2024
15,803
Ms. Helen Whittaker
New Zealand 
Jun 05, 2024
15,802
Anonymous
Romania 
Jun 05, 2024
15,801
Ms. Suzanne Petersen
Denmark 
Jun 04, 2024
15,800
Anonymous
Italy 
Jun 04, 2024
15,799
Mr. Meelis Pihelgas
Estonia 
Jun 03, 2024
15,798
Ms. signe kjærsgaard
Denmark 
Jun 03, 2024
15,797
Mr. Laurent Wolter
Belgium 
Jun 03, 2024
15,796
Mrs. Karin Ceulemans
Belgium 
Jun 03, 2024
15,795
Anonymous
Slovenia 
Jun 03, 2024
15,794
Anonymous
Slovenia 
Jun 03, 2024
15,793
Mr. Boštjan Svetina
Slovenia 
Jun 03, 2024
15,792
Anonymous
Slovenia 
Jun 03, 2024
15,791
Mr. Anton Žulič
Slovenia 
Jun 03, 2024
15,790
Anonymous
Belgium 
Jun 02, 2024
15,789
Anonymous
Slovenia 
Jun 02, 2024
15,788
Anonymous
Slovenia 
Jun 02, 2024
15,787
Anonymous
Slovenia 
Jun 02, 2024
15,786
Ms. Anja Holm
Denmark 
Jun 02, 2024
15,785
Mrs. Tanja Potočnik
Slovenia 
Jun 02, 2024
15,784
Mr. Preben Møller Jacobsen
Denmark 
Jun 02, 2024
15,783
Ms. Irina Morozova
Russian Federation 
Jun 02, 2024
15,782
Ms. jo sparrow
Australia 
Jun 01, 2024
15,781
Anonymous
Slovenia 
Jun 01, 2024
15,780
Anonymous
Netherlands 
Jun 01, 2024
15,779
Mrs. Susan Langley
United States 
Jun 01, 2024
15,778
Anonymous
Denmark 
Jun 01, 2024
15,777
Ms. sonja hendrickx
Belgium 
Jun 01, 2024
15,776
Mrs. Isobella Fisker
Denmark 
Jun 01, 2024
15,775
Anonymous
Denmark 
Jun 01, 2024
15,774
Anonymous
Belgium 
Jun 01, 2024
15,773
Mr. Petr Kaminsky
Czech Republic 
Jun 01, 2024
15,772
Anonymous
Slovenia 
Jun 01, 2024
15,771
Anonymous
Denmark 
May 31, 2024
15,770
Ms. Ivonne van Deventer
Netherlands 
May 31, 2024
15,769
Mr. Torben Gudmundsson
Denmark 
May 31, 2024
15,768
Anonymous
Denmark 
May 31, 2024
15,767
Anonymous
Slovenia 
May 31, 2024
15,766
Ms. Christina Saab
Austria 
May 31, 2024
15,765
Anonymous
Austria 
May 31, 2024
15,764
Mrs. Beatrix Beichel
Austria 
May 31, 2024
15,763
Ms. Vasja Bandelj
Slovenia 
May 31, 2024