ALSJEBLIEFT TEKENEN !

OPEN BRIEF AAN
WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE

Oproep tot het waarborgen van de rechtsstaat, billijkheid en
een passend herzieningsproces in de WHO-wetgevingsprocessen over
pandemische paraatheid en reactie

APRIL 2024

LEES & ONDERTEKEN DE OPEN BRIEF
DRINGEND EN BELANGRIJK VOOR JOU!
LEES WAAROM:

Eind mei van dit jaar zullen 194 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stemmen over de aanvaarding van twee documenten die samen de internationale volksgezondheid en de manier waarop staten met elkaar omgaan wanneer de directeur-generaal van de WHO een noodsituatie afkondigt, moeten veranderen. Deze ontwerpen, een Pandemieovereenkomst en wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR), zijn bedoeld als juridisch bindend en regelen de relatie tussen staten en de WHO.

Hoewel ze belangrijke gevolgen hebben voor de gezondheid, de economie en de mensenrechten, wordt er minder dan twee maanden voor de geplande stemming nog steeds over onderhandeld door verschillende commissies. Ze zijn met ongebruikelijke haast ontwikkeld, ervan uitgaande dat er een snel toenemende urgentie is om het risico op een pandemie te beperken.

Hoewel nu is aangetoond dat deze urgentie wordt tegengesproken door de gegevens en citaten waarop de WHO en andere agentschappen zich hebben gebaseerd, blijft de urgentie bestaan. Als gevolg daarvan zijn normen die specifieke herzieningstermijnen vereisen terzijde geschoven, wat onvermijdelijk de rechtvaardigheid binnen de overeenkomsten ondermijnt doordat staten met minder middelen geen tijd hebben om de gevolgen voor hun eigen bevolking volledig te beoordelen voordat ze stemmen.

Dit is een extreem slechte en gevaarlijke manier om een juridisch bindende internationale overeenkomst of verdrag te ontwikkelen. Het is nu tijd om te vertragen en een samenhangend juridisch pandemiepakket te ontwerpen in plaats van snel een verwarrende reeks verschillende wettelijke regelingen, overheersende autoriteiten en een proliferatie van concurrerende mondiale actoren te institutionaliseren, zoals in een recente openbare brief slecht werd geadviseerd.

In de onderstaande open brief worden de WHO en de lidstaten opgeroepen om de termijn voor de goedkeuring van de amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling en een nieuwe Pandemieovereenkomst op de 77e WHA te verlengen om de rechtsstaat en billijkheid te waarborgen.

Geschreven door David Bell, Silvia Behrendt, Amrei Muller, Thi Thuy Van Dinh & anderen

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

This petition is now closed.

Einddatum: Jun 14, 2024

Verzamelde handtekeningen: 15,812

Gewenst aantal handtekeningen: 20000

15,812 handtekeningen

Gewenst aantal handtekeningen: 20000

De lijst met ondertekenaars staat onderaan de brief. Je ontvangt op dit moment geen bevestigingse-mail. Als je je wilt afmelden, stuur dan een e-mail naar info@openletter-who.com

OPEN BRIEF

aan de Wereldgezondheidsorganisatie en alle onderhandelende lidstaten,
de werkgroep inzake wijzigingen aan de Internationale Gezondheidsregeling
en de internationale onderhandelingsgroep

April 2024


Geachte Dr. Tedros, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie
Geachte medevoorzitters Dr. Asiri en Dr. Bloomfield van de WGIHR,
Geachte medevoorzitters Dr. Matsoso en Mr. Driece van het INB,
Geachte nationale afgevaardigden van de respectieve werkgroepen,

Zowel de Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005) (WGIHR) als de International Negotiating Body (INB) die over de Pandemieovereenkomst onderhandelt, hebben het mandaat gekregen om de definitieve juridische formulering van de beoogde wijzigingen van de International Health Regulations (IHR) en van de Pandemieovereenkomst voor te leggen aan de 77e Wereldgezondheidsvergadering (WHA), die eind mei 2024 plaatsvindt. Deze processen zijn er haastig doorheen gejaagd om “een post-COVID-19-moment vast te leggen”, ondanks aanwijzingen dat het risico op een nieuwe pandemie op de korte tot middellange termijn beperkt is. Met andere woorden, er is tijd om deze maatregelen goed uit te voeren.

Door de snelheid waarmee deze processen hebben plaatsgevonden, dreigen beide onderhandelingsprocessen echter onwettig beleid op te leveren, doordat ze in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van rechtvaardigheid en beraadslaging waarvan wordt beweerd dat ze worden gewaarborgd door het proces van het maken van pandemiewetten onder auspiciën van de WHO. Bijgevolg moet de politiek vastgestelde termijn voor goedkeuring op de 77e WHA worden opgeheven en verlengd om de wettigheid en transparantie van de processen te waarborgen, de relatie tussen de gewijzigde IGR en de nieuwe Pandemieovereenkomst te verduidelijken en een billijke en democratische uitkomst te garanderen.

De niet-naleving van de IGR door de WGIHR sluit een rechtmatige goedkeuring op de 77e WHA uit.

De goedkeuring van wijzigingen van de IGR op de 77e WHA kan niet langer op een wettige manier worden bereikt. Op dit moment onderhandelt de WGIHR verder over de ontwerpwijzigingen, met als doel het pakket met voorgestelde wijzigingen af te ronden tijdens de 8e bijeenkomst die gepland staat voor 22-26 april en dat vervolgens moet worden voorgelegd aan de 77e WHA. Deze modus operandi is onwettig. Het is in strijd met artikel 55, lid 2, van de IGR, waarin de procedure voor wijziging van de IGR is vastgelegd:

De tekst van voorgestelde wijzigingen wordt ten minste vier maanden vóór de bijeenkomst van de algemene vergadering van de ministers van Volksgezondheid waarop zij ter overweging worden voorgelegd, door de directeur-generaal aan alle staten die partij zijn meegedeeld.

De uiterste termijn voor de directeur-generaal om het pakket met voorgestelde wijzigingen van de IGR vóór de 77e WHA rechtmatig onder de verdragsstaten te verspreiden, is op 27 januari 2024 verstreken.

Tot nu toe heeft de directeur-generaal nog geen wijzigingen aan de staten meegedeeld. De IGR is een multilateraal verdrag dat bindend is voor zowel de staten die de IGR hebben geratificeerd als de WHO, met inbegrip van onderafdelingen (1) van de WHA zoals de WGIHR. Zij moeten zich houden aan de bindende procedureregels van artikel 55, lid 2, van de IGR en kunnen deze regels niet willekeurig opschorten.

Tijdens de openbare webcast van 2 oktober 2023 werd de kwestie doorverwezen naar de hoofdjurist van de WHO, dr. Steven Solomon, die uitlegde dat aangezien de ontwerpwijzigingen afkomstig zijn van een onderafdeling van de WHA, de vereiste van vier maanden van artikel 55, lid 2, niet van toepassing was. Zijn advies gaat echter voorbij aan het feit dat artikel 55, lid 2, geen onderscheid maakt welke staat, groep van staten of specifiek onderdeel van de WHA de wijzigingen voorstelt. Bovendien staat in de taakomschrijving (punt 6) van de IGR-toetsingscommissie (2022) werd het tijdschema voor de werkzaamheden van de WGIHR vastgesteld op “januari 2024: De WGIHR legt haar definitieve pakket met wijzigingsvoorstellen voor aan de directeur-generaal, die deze overeenkomstig artikel 55, lid 2 ter overweging voorlegt aan alle verdragsstaten tijdens de zevenenzeventigste Wereldgezondheidsvergadering. Als de WGIHR en de WHO de IGR opzettelijk schenden, wordt de rechtsstaat inderdaad ondermijnd, wat mogelijk internationale verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor de organisatie en/of de verantwoordelijke personen.

Onlosmakelijk verbonden processen van IGR en nieuw pandemieverdrag

De beschikbare ontwerpen van de WGIHR en INB impliceren dat de twee processen van de WGIHR en INB niet los van elkaar kunnen staan, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met name kan de nieuwe ontwerp-pandemieovereenkomst niet worden goedgekeurd voordat de IGR is herzien, omdat deze moet voortbouwen op de herziene structuur, het materiële toepassingsgebied en de instellingen van de IGR (vooral gezien de formulering van de kerncapaciteiten van de IGR in de onderhandelingstekst van de pandemieovereenkomst van 7 maart 2024). Ontwrichtende uitdagingen zoals de aanzienlijke overlapping ratione materiae, de bevoegdheden en relaties tussen de nieuw opgerichte verdragsorganen en de lidstaten, evenals de financiële gevolgen op lange termijn voor het gezondheidsbudget, enz. – vereisen gedetailleerde verduidelijking voordat ze worden aangenomen.

Rechtvaardigheid en democratische legitimiteit

Het negeren van procedurele verplichtingen in het kader van de IGR en het onduidelijk laten van de relatie tussen de gewijzigde IGR en de nieuwe Pandemieovereenkomst ondermijnt niet alleen de internationale rechtsorde, maar ondermijnt ook de geest van artikel 55, lid 2, van de IGR (2005), dat de lidstaten vier maanden de tijd geeft om IGR-wijzigingen te herzien ter bevordering van democratische legitimiteit, procedurele rechtvaardigheid en om billijke uitkomsten beter te waarborgen.

Staten hebben minstens vier maanden nodig om grondig na te denken over de gevolgen van de voorgestelde wijzigingen voor hun binnenlandse grondwettelijke rechtsorde en hun financiële mogelijkheden. Ze moeten politieke en/of parlementaire goedkeuring vragen voordat de respectieve resoluties op de WHA worden aangenomen. Dit is met name relevant gezien de unieke juridische status van aangenomen IGR-amendementen die automatisch van kracht worden tenzij een staat die partij is zich binnen een zeer korte termijn van 10 maanden actief afmeldt (2).

Volgens de WHO staat gelijkheid centraal in de agenda voor pandemiedraaiboeken. Veel landen met een laag of gemiddeld inkomen hebben geen vertegenwoordigers en deskundigen in Genève tijdens de volledige parallelle onderhandelingsprocessen, laten hun vertegenwoordigers zaken bespreken in minder vertrouwde talen en/of zijn afhankelijk van diplomatieke groepen/regionale vertegenwoordigingen. Dit leidt tot ongelijke mogelijkheden om volledig deel te nemen aan het onderhandelingsproces binnen de WGIHR en het INB dat de Pandemieovereenkomst ontwikkelt. Rijkere landen hebben meer mogelijkheden om bij te dragen aan ontwerpen en meer middelen om de implicaties ervan te beoordelen. Deze duidelijk oneerlijke onderhandelingsprocessen zijn in strijd met de geest en de bedoeling van het hele proces. Om gelijkheid, transparantie en eerlijkheid te garanderen, moet er voldoende tijd zijn om te bespreken en te overwegen wat bedoeld is als juridisch bindende overeenkomsten.

Duidelijk overdreven urgentieclaim

Hoewel sommigen hebben aangevoerd dat de urgentie bij de ontwikkeling van nieuwe pandemiebeheersinstrumenten wordt gerechtvaardigd door een toenemend risico en een toenemende last van dergelijke uitbraken van infectieziekten, is onlangs aangetoond dat dit een sterk overdreven bewering is. De feiten waarop de WHO en partnerorganisaties zoals de Wereldbank en de G20 zich hebben gebaseerd, tonen aan dat het risico op uitbraken door natuurlijke oorzaken momenteel niet toeneemt en dat de totale last waarschijnlijk afneemt. Dit suggereert dat de huidige mechanismen inderdaad relatief effectief werken en dat veranderingen zorgvuldig en zonder al te grote urgentie moeten worden bekeken in het licht van de heterogeniteit van bedreigingen en concurrerende prioriteiten op het gebied van de volksgezondheid in de verschillende WHO-lidstaten.

Oproep om de amendementen op de IGR of de Pandemie-overeenkomst niet aan te nemen op de 77e WHA

De twee werkgroepen wordt verzocht de VN-beginselen en -richtsnoeren voor internationale onderhandelingen, VN A/RES/53/101, te volgen.en de onderhandelingen te voeren in een geest van goede trouw en “ernaar te streven tijdens de onderhandelingen een constructieve sfeer te handhaven en zich te onthouden van elk gedrag dat de onderhandelingen en de voortgang daarvan zou kunnen ondermijnen”. Een rationeel tijdschema zonder politieke druk om tot resultaten te komen zal het huidige wetgevingsproces behoeden voor instorting en voorkomen dat het mogelijk politiek wordt opgegeven, zoals in het geval van het WHO-verdrag inzake onderzoek en ontwikkeling (O&O).

Een van de oorspronkelijke redenen om het wijzigingsproces van de IGR (2005) in gang te zetten, was de uitdrukkelijke bezorgdheid van de WHO dat staten hun verplichtingen in het kader van de IGR niet nakwamen tijdens de Covid-19 Public Health Emergency of International Concern. Door zich niet te houden aan de herzieningstermijn van 4 maanden, tonen de WHO en de WGIHR zelf hun openlijke minachting voor hun wettelijk bindende verplichtingen onder de IGR. Een resolutie met voorgestelde amendementen op de IGR ter goedkeuring op de 77e WHA kan niet langer rechtmatig worden ingediend. Bijgevolg moet ook de pandemieovereenkomst worden uitgesteld, aangezien beide processen onderling afhankelijk zijn.

Dit is een dringend beroep op de WHO en haar lidstaten om de rechtsstaat en procedurele en resultaatgelijkheid te waarborgen door eerlijke inbreng en beraadslaging toe te staan. Daartoe moet de termijn worden opgeheven en verlengd, waardoor een toekomstbestendiger juridische architectuur voor de preventie van, paraatheid voor en reactie op pandemieën mogelijk wordt die in overeenstemming is met het internationaal recht en de normatieve verbintenissen van dat recht.

Met alle respect.

1 Overeenkomstig artikel 41 van het Reglement van orde van de Vergadering Volksgezondheid.
2 In overeenstemming met art. 59, 61 en 62 van de IGR en art. 22 van de Grondwet van de WHO.

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

This petition is now closed.

Einddatum: Jun 14, 2024

Verzamelde handtekeningen: 15,812

Gewenst aantal handtekeningen: 20000

15,812 handtekeningen

Gewenst aantal handtekeningen: 20000

15812

Je ontvangt op dit moment geen bevestigingse-mail. Als je je wilt afmelden, stuur dan een e-mail naar info@openletter-who.com

Latest Signatures
15,812
Anoniem
France 
jun 14, 2024
15,811
Mrs. Donna Pike
Australia 
jun 13, 2024
15,810
Mr. Iztok Žagar
Slovenia 
jun 13, 2024
15,809
Anoniem
Slovenia 
jun 12, 2024
15,808
Anoniem
Netherlands 
jun 12, 2024
15,807
Ms. Franca Rsso
Australia 
jun 12, 2024
15,806
Ms. Mateja Katona
Slovenia 
jun 11, 2024
15,805
Dr. Gösta Ljungdahl
Sweden 
jun 10, 2024
15,804
Ms. sharon Dass
New Zealand 
jun 07, 2024
15,803
Ms. Helen Whittaker
New Zealand 
jun 05, 2024
15,802
Anoniem
Romania 
jun 05, 2024
15,801
Ms. Suzanne Petersen
Denmark 
jun 04, 2024
15,800
Anoniem
Italy 
jun 04, 2024
15,799
Mr. Meelis Pihelgas
Estonia 
jun 03, 2024
15,798
Ms. signe kjærsgaard
Denmark 
jun 03, 2024
15,797
Mr. Laurent Wolter
Belgium 
jun 03, 2024
15,796
Mrs. Karin Ceulemans
Belgium 
jun 03, 2024
15,795
Anoniem
Slovenia 
jun 03, 2024
15,794
Anoniem
Slovenia 
jun 03, 2024
15,793
Mr. Boštjan Svetina
Slovenia 
jun 03, 2024
15,792
Anoniem
Slovenia 
jun 03, 2024
15,791
Mr. Anton Žulič
Slovenia 
jun 03, 2024
15,790
Anoniem
Belgium 
jun 02, 2024
15,789
Anoniem
Slovenia 
jun 02, 2024
15,788
Anoniem
Slovenia 
jun 02, 2024
15,787
Anoniem
Slovenia 
jun 02, 2024
15,786
Ms. Anja Holm
Denmark 
jun 02, 2024
15,785
Mrs. Tanja Potočnik
Slovenia 
jun 02, 2024
15,784
Mr. Preben Møller Jacobsen
Denmark 
jun 02, 2024
15,783
Ms. Irina Morozova
Russian Federation 
jun 02, 2024
15,782
Ms. jo sparrow
Australia 
jun 01, 2024
15,781
Anoniem
Slovenia 
jun 01, 2024
15,780
Anoniem
Netherlands 
jun 01, 2024
15,779
Mrs. Susan Langley
United States 
jun 01, 2024
15,778
Anoniem
Denmark 
jun 01, 2024
15,777
Ms. sonja hendrickx
Belgium 
jun 01, 2024
15,776
Mrs. Isobella Fisker
Denmark 
jun 01, 2024
15,775
Anoniem
Denmark 
jun 01, 2024
15,774
Anoniem
Belgium 
jun 01, 2024
15,773
Mr. Petr Kaminsky
Czech Republic 
jun 01, 2024
15,772
Anoniem
Slovenia 
jun 01, 2024
15,771
Anoniem
Denmark 
mei 31, 2024
15,770
Ms. Ivonne van Deventer
Netherlands 
mei 31, 2024
15,769
Mr. Torben Gudmundsson
Denmark 
mei 31, 2024
15,768
Anoniem
Denmark 
mei 31, 2024
15,767
Anoniem
Slovenia 
mei 31, 2024
15,766
Ms. Christina Saab
Austria 
mei 31, 2024
15,765
Anoniem
Austria 
mei 31, 2024
15,764
Mrs. Beatrix Beichel
Austria 
mei 31, 2024
15,763
Ms. Vasja Bandelj
Slovenia 
mei 31, 2024