PROSIMO, PODPISI SE !

ODPRTO PISMO
SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA

poziv k varovanju pravne države, pravičnosti in
ustrezen postopek pregleda v postopkih oblikovanja zakonodaje SZO o
pripravljenost na pandemijo in odzivanje nanjo

APRIL 2024

PREBERITE IN PODPIŠITE ODPRTO PISMO
NUJNO IN POMEMBNO ZA VAS!
PREBERITE, ZAKAJ:

Konec maja letos naj bi 194 držav članic Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) glasovalo o sprejetju dveh dokumentov, ki naj bi skupaj spremenila mednarodno javno zdravje in način sodelovanja med državami, ko generalni direktor SZO razglasi izredne razmere. Ti osnutki, tj. pandemski sporazum in spremembe Mednarodnih zdravstvenih predpisov (IHR), naj bi bili pravno zavezujoči in naj bi urejali odnose med državami in SZO.

Čeprav imajo pomembne posledice za zdravje, gospodarstvo in človekove pravice, se o njih manj kot dva meseca pred predvidenim glasovanjem še vedno pogajajo različni odbori. Razviti so bili z nenavadno naglico, saj je bilo ugotovljeno, da je treba hitro zmanjšati tveganje pandemije.

Čeprav se je izkazalo, da so podatki in navedbe, na katere so se opirale SZO in druge agencije, v nasprotju s to nujnostjo, ta ostaja. Zato so bile norme, ki zahtevajo poseben čas pregleda, opuščene, kar neizogibno ogroža pravičnost v sporazumih, saj državam z manj sredstvi preprečuje, da bi imele čas pred glasovanjem v celoti oceniti posledice za svoje prebivalstvo.

To je zelo slab in nevaren način za oblikovanje pravno zavezujočega mednarodnega sporazuma ali pogodbe. Zdaj je čas, da se upočasni priprava skladnega pravnega paketa za pandemijo, namesto da se hitro institucionalizira zmeden nabor različnih pravnih režimov, nadrejenih organov in širjenja konkurenčnih globalnih akterjev, kot je bilo slabo svetovano v nedavnem javnem pismu.

V spodnjem odprtem pismu WHO in države članice pozivamo, naj na 77. zasedanju Svetovne zdravstvene organizacije podaljšajo rok za sprejetje sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika in novega sporazuma o pandemijah, da se zagotovita pravna država in pravičnost.

Avtorji: David Bell, Silvia Behrendt, Amrei Muller, Thi Thuy Van Dinh in drugi

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

This petition is now closed.

Datum zaključka: Jun 14, 2024

Zbranih podpisov: 15,812

Cilj podpisa: 20000

15,812 podpisi

Cilj podpisa: 20000

Seznam podpisnikov je na voljo pod pismom. V tem trenutku ne boste prejeli potrditvenega e-poštnega sporočila. Če se želite odjaviti, pošljite e-pošto na naslov info@openletter-who.com.

ODPRTO PISMO

Svetovni zdravstveni organizaciji in vsem državam članicam, ki se pogajajo,
delovna skupina za spremembe mednarodnih zdravstvenih predpisov
in mednarodno pogajalsko telo

april 2024


Spoštovani Dr. Tedros, generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije
Spoštovana sopredsedujoča Dr. Asiri in Dr. Bloomfield iz WGIHR,
Spoštovana sopredsedujoča Dr. Matsoso in g. Driece iz INB,
Spoštovani nacionalni delegati posameznih delovnih skupin,

Delovna skupina za spremembe Mednarodnih zdravstvenih predpisov (2005) (WGIHR) in mednarodno pogajalsko telo (INB), ki se pogaja o Pandemičnem sporazumu, sta bila pooblaščena, da 77. svetovni zdravstveni skupščini (WHA), ki bo potekala konec maja 2024, predložita dokončno pravno besedilo ciljnih sprememb Mednarodnih zdravstvenih predpisov (IHR) in Pandemičnega sporazuma. Ti procesi so bili sproženi v naglici, da bi “ujeli trenutek po COVID-19”, kljub dokazom, da je tveganje za pojav nove pandemije v kratkoročnem in srednjeročnem obdobju omejeno. Z drugimi besedami, za pravilno izvedbo teh ukrepov je še dovolj časa.

Vendar pa zaradi hitrosti, s katero sta potekala oba pogajalska procesa, obstaja nevarnost, da bosta prinesla nezakonite politike s kršenjem ciljev in načel pravičnosti in posvetovanja, ki naj bi jih zagotavljal proces oblikovanja zakonodaje o pandemijah pod okriljem SZO. Zato je treba politično določen rok za sprejetje na 77. zasedanju Svetovne zdravstvene organizacije odpraviti in podaljšati, da se zagotovita zakonitost in preglednost postopkov, razjasni razmerje med spremenjenimi mednarodnimi pravnimi akti in novim pandemičnim sporazumom ter zagotovi pravičen in demokratičen izid.

Neskladnost WGIHR z IHR izključuje zakonito sprejetje na 77. zasedanju Svetovne zdravstvene organizacije

Sprejetja kakršnih koli sprememb Mednarodne konvencije o človekovih pravicah na 77. zasedanju Svetovne zdravstvene organizacije ni več mogoče doseči na zakonit način. Trenutno se WGIHR še naprej pogaja o osnutkih sprememb, da bi na svojem 8. zasedanju, ki je načrtovano od 22. do 26. aprila, dokončno oblikoval sveženj predlaganih sprememb, ki bo nato predstavljen na 77. zasedanju Svetovne zdravstvene organizacije. Ta način delovanja je nezakonit. Krši člen 55(2) MČP, ki določa postopek, ki ga je treba upoštevati pri spreminjanju MČP:

“Generalni direktor pošlje besedilo vsake predlagane spremembe vsem državam pogodbenicam vsaj štiri mesece pred skupščino za zdravje, na kateri je predlagana v obravnavo.

Rok, v katerem mora generalni direktor državam pogodbenicam zakonito posredovati sveženj predlaganih sprememb mednarodnega pravnega reda, se je iztekel 27. januarja 2024.

Generalni direktor državam še ni sporočil nobenih sprememb. Mednarodne konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin so večstranska pogodba , ki zavezuje tako države, ki so jo ratificirale, kot Svetovno zdravstveno organizacijo, vključno s pododdelki (1) Svetovne zdravstvene organizacije, kot je WGIHR. Upoštevati morajo zavezujoča postopkovna pravila iz člena 55(2) IHR in teh pravil ne smejo samovoljno opustiti.

Med javnim spletnim prenosom 2. oktobra 2023 je bilo to vprašanje posredovano glavnemu pravnemu uslužbencu SZO, Dr. Stevenu Salomonu, ki je pojasnil, da ker osnutek sprememb izvira iz pododdelka Svetovne zdravstvene organizacije, zahteva po štirih mesecih iz člena 55(2) ne velja. Vendar v svojem mnenju ne upošteva dejstva, da člen 55(2) ne razlikuje med tem, katera država, skupina držav ali določen del Svetovne zdravstvene organizacije predlaga spremembe. Poleg tega je v mandatu (odstavek 6) Odbora za pregled mednarodnega pravnega reda (2022) je bil časovni okvir dela WGIHR določen na “januar 2024”: WGIHR predloži končni paket predlaganih sprememb generalnemu direktorju, ki jih bo v skladu s členom 55(2) posredoval vsem državam pogodbenicam za obravnavo na sedeminsedemdeseti svetovni zdravstveni skupščini. Če WGIHR in SZO namerno kršita MZP, je pravna država dejansko ogrožena, kar lahko povzroči mednarodno odgovornost za odgovorne organizacije in/ali posameznike.

Neločljivi procesi mednarodnega pravnega reda in nove pandemične pogodbe

Iz razpoložljivih osnutkov WGIHR in INB izhaja, da procesa WGIHR in INB ne moreta biti neodvisna, temveč sta neločljivo povezana drug z drugim. Zlasti novega osnutka sporazuma o pandemiji ni mogoče sprejeti pred revizijo mednarodnega humanitarnega sporazuma, saj mora temeljiti na revidirani strukturi, vsebinskem področju uporabe in institucijah mednarodnega humanitarnega sporazuma (zlasti glede na besedilo o ključnih zmogljivostih mednarodnega humanitarnega sporazuma, ki je trenutno v pogajalskem besedilu sporazuma o pandemiji z dne 7. marca 2024). Prelomni izzivi, kot so znatno prekrivanje ratione materiae, pristojnosti in odnosi med novoustanovljenimi pogodbenimi organi in državami članicami, dolgoročne finančne posledice za zdravstveni proračun itd. – je treba pred sprejetjem podrobno pojasniti.

Pravičnost in demokratična legitimnost

Neupoštevanje postopkovnih obveznosti iz mednarodnih konvencij o varstvu človekovih pravic in nejasno razmerje med spremenjenimi mednarodnimi konvencijami o varstvu človekovih pravic in novim pandemičnim sporazumom ne le spodkopavata mednarodno pravno državo, temveč tudi spodkopavata duh člena 55(2) mednarodnih konvencij o varstvu človekovih pravic (2005), ki državam članicam zagotavlja štiri mesece časa za pregled sprememb mednarodnih konvencij o varstvu človekovih pravic zaradi spodbujanja demokratične legitimnosti, postopkovne pravičnosti in zagotavljanja pravičnih rezultatov.

Države potrebujejo vsaj štiri mesece za temeljit razmislek o posledicah predlaganih sprememb za njihove notranje ustavnopravne ureditve in finančne zmožnosti. Pred sprejetjem ustreznih resolucij na Svetovni zdravstveni organizaciji morajo zaprositi za politično in/ali parlamentarno odobritev. To je še posebej pomembno zaradi edinstvenega pravnega statusa sprejetih sprememb IHR, ki bodo začele veljati samodejno, razen če se država pogodbenica v zelo kratkem roku desetih mesecev ne bo aktivno izrekla proti (2).

Po navedbah SZO je pravičnost v središču programa pripravljenosti na pandemijo in odzivanja nanjo. Številne države z nizkimi in srednjimi dohodki nimajo predstavnikov in strokovnjakov, ki bi bili prisotni v Ženevi ves čas vzporednih pogajanj, njihovi predstavniki razpravljajo v manj znanih jezikih in/ali se morajo zanašati na predstavništva diplomatskih skupin/regij. To pomeni neenakost pri možnosti polnega sodelovanja v pogajalskem procesu v okviru WGIHR in INB, ki pripravljata pandemski sporazum. Bogatejše države imajo več možnosti, da prispevajo k osnutkom, in več sredstev za pregled njihovih posledic. Ti očitno nepošteni pogajalski postopki so v nasprotju z duhom in namenom celotnega postopka. Za zagotovitev enakosti, preglednosti in poštenosti je potreben ustrezen čas za razpravo in preučitev sporazumov, ki naj bi bili pravno zavezujoči.

Izrazito pretirana trditev o nujnosti

Medtem ko so nekateri trdili, da je nujnost razvoja novih instrumentov za obvladovanje pandemij upravičena zaradi vse večjega tveganja in bremena izbruhov takšnih nalezljivih bolezni, se je nedavno izkazalo, da je to izrazito pretirana trditev. Dokazi, na katere so se oprli SZO in partnerske agencije, vključno s Svetovno banko in skupino G20, kažejo, da se tveganje izbruhov naravnih bolezni trenutno ne povečuje in da se celotno breme verjetno zmanjšuje. To kaže, da sedanji mehanizmi dejansko delujejo razmeroma učinkovito, spremembe pa je treba obravnavati previdno in brez pretirane nujnosti glede na heterogenost groženj in konkurenčnih prednostnih nalog javnega zdravja v državah članicah SZO.

Poziv, naj se na 77. zasedanju Svetovne zdravstvene organizacije ne sprejmejo spremembe IHR ali pandemski sporazum

Obe delovni skupini morata upoštevati načela in smernice ZN za mednarodna pogajanja, UN A/RES/53/101., ter voditi pogajanja v duhu dobre vere in si “prizadevati za ohranjanje konstruktivnega vzdušja med pogajanji ter se vzdržati vsakršnega ravnanja, ki bi lahko ogrozilo pogajanja in njihov napredek”. Racionalen časovni načrt brez političnega pritiska na rezultate bo sedanji zakonodajni postopek obvaroval pred propadom in preprečil morebitno politično opustitev, kot se je zgodilo v primeru Pogodbe SZO o raziskavah in razvoju (R&R).

Eden od prvotnih razlogov za začetek postopka spreminjanja IHR (2005) je bila izrecna zaskrbljenost SZO, da države med izrednim zdravstvenim stanjem mednarodnega pomena Covid-19 niso izpolnile svojih obveznosti v skladu z IHR. WHO in WGIHR sta s tem, ko nista upoštevala štirimesečnega roka za pregled, pokazala, da odkrito ne spoštujeta svojih pravno zavezujočih dolžnosti v skladu z mednarodnimi konvencijami o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Resolucije s predlaganimi spremembami mednarodnega pravnega reda za sprejetje na 77. zasedanju Svetovne zdravstvene organizacije ni več mogoče zakonito predložiti. Posledično je treba odložiti tudi sklenitev Pandemskega sporazuma, saj sta oba procesa medsebojno odvisna.

To je nujen poziv Svetovni zdravstveni organizaciji in njenim državam članicam, naj zaščitijo pravno državo ter postopkovno in rezultatsko pravičnost, tako da omogočijo pošten prispevek in razpravo. V ta namen bo treba odpraviti in podaljšati rok, s čimer se bo zmanjšala možnost, da se vzpostavi pravna struktura za preprečevanje pandemij, pripravljenost in odzivanje nanje, ki bo v skladu z mednarodnim pravom in njegovimi normativnimi obveznostmi.

S spoštovanjem.

1 V skladu s členom 41 Poslovnika Skupščine za zdravje.
2 V skladu s členi. 59, 61 in 62 IHR ter čl. 22 Ustave Svetovne zdravstvene organizacije.

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

This petition is now closed.

Datum zaključka: Jun 14, 2024

Zbranih podpisov: 15,812

Cilj podpisa: 20000

15,812 podpisi

Cilj podpisa: 20000

15812

V tem trenutku ne boste prejeli potrditvenega e-poštnega sporočila. Če se želite odjaviti, pošljite e-pošto na naslov info@openletter-who.com.

Latest Signatures
15,812
Anonimno
France 
Jun 14, 2024
15,811
Mrs. Donna Pike
Australia 
Jun 13, 2024
15,810
Mr. Iztok Žagar
Slovenia 
Jun 13, 2024
15,809
Anonimno
Slovenia 
Jun 12, 2024
15,808
Anonimno
Netherlands 
Jun 12, 2024
15,807
Ms. Franca Rsso
Australia 
Jun 12, 2024
15,806
Ms. Mateja Katona
Slovenia 
Jun 11, 2024
15,805
Dr. Gösta Ljungdahl
Sweden 
Jun 10, 2024
15,804
Ms. sharon Dass
New Zealand 
Jun 07, 2024
15,803
Ms. Helen Whittaker
New Zealand 
Jun 05, 2024
15,802
Anonimno
Romania 
Jun 05, 2024
15,801
Ms. Suzanne Petersen
Denmark 
Jun 04, 2024
15,800
Anonimno
Italy 
Jun 04, 2024
15,799
Mr. Meelis Pihelgas
Estonia 
Jun 03, 2024
15,798
Ms. signe kjærsgaard
Denmark 
Jun 03, 2024
15,797
Mr. Laurent Wolter
Belgium 
Jun 03, 2024
15,796
Mrs. Karin Ceulemans
Belgium 
Jun 03, 2024
15,795
Anonimno
Slovenia 
Jun 03, 2024
15,794
Anonimno
Slovenia 
Jun 03, 2024
15,793
Mr. Boštjan Svetina
Slovenia 
Jun 03, 2024
15,792
Anonimno
Slovenia 
Jun 03, 2024
15,791
Mr. Anton Žulič
Slovenia 
Jun 03, 2024
15,790
Anonimno
Belgium 
Jun 02, 2024
15,789
Anonimno
Slovenia 
Jun 02, 2024
15,788
Anonimno
Slovenia 
Jun 02, 2024
15,787
Anonimno
Slovenia 
Jun 02, 2024
15,786
Ms. Anja Holm
Denmark 
Jun 02, 2024
15,785
Mrs. Tanja Potočnik
Slovenia 
Jun 02, 2024
15,784
Mr. Preben Møller Jacobsen
Denmark 
Jun 02, 2024
15,783
Ms. Irina Morozova
Russian Federation 
Jun 02, 2024
15,782
Ms. jo sparrow
Australia 
Jun 01, 2024
15,781
Anonimno
Slovenia 
Jun 01, 2024
15,780
Anonimno
Netherlands 
Jun 01, 2024
15,779
Mrs. Susan Langley
United States 
Jun 01, 2024
15,778
Anonimno
Denmark 
Jun 01, 2024
15,777
Ms. sonja hendrickx
Belgium 
Jun 01, 2024
15,776
Mrs. Isobella Fisker
Denmark 
Jun 01, 2024
15,775
Anonimno
Denmark 
Jun 01, 2024
15,774
Anonimno
Belgium 
Jun 01, 2024
15,773
Mr. Petr Kaminsky
Czech Republic 
Jun 01, 2024
15,772
Anonimno
Slovenia 
Jun 01, 2024
15,771
Anonimno
Denmark 
Maj 31, 2024
15,770
Ms. Ivonne van Deventer
Netherlands 
Maj 31, 2024
15,769
Mr. Torben Gudmundsson
Denmark 
Maj 31, 2024
15,768
Anonimno
Denmark 
Maj 31, 2024
15,767
Anonimno
Slovenia 
Maj 31, 2024
15,766
Ms. Christina Saab
Austria 
Maj 31, 2024
15,765
Anonimno
Austria 
Maj 31, 2024
15,764
Mrs. Beatrix Beichel
Austria 
Maj 31, 2024
15,763
Ms. Vasja Bandelj
Slovenia 
Maj 31, 2024