VÄNLIGEN SKRIV UNDER!

ÖPPET BREV TILL
VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN

Uppmanar till skydd av rättsstatsprincipen, rättvisa och
en lämplig granskningsprocess i WHO:s lagstiftningsförfaranden om
beredskap för och insatser mot pandemier

APRIL 2024

LÄS OCH UNDERTECKNA DET ÖPPNA BREVET
ANGELÄGET OCH VIKTIGT FÖR DIG!
LÄS WHY:

I slutet av maj i år skall 194 medlemsstater i Världshälsoorganisationen (WHO) rösta om godkännande av två dokument som tillsammans är avsedda att förändra den internationella folkhälsan och det sätt på vilket staterna samverkar när WHO:s generaldirektör utlyser en nödsituation. Dessa utkast, ett pandemiavtal och ändringar av det internationella hälsoreglementet (IHR), är avsedda att vara rättsligt bindande och reglera förhållandet mellan staterna och WHO.

Trots att de innehåller betydande konsekvenser för hälsa, ekonomi och mänskliga rättigheter förhandlas de fortfarande av olika utskott mindre än två månader före den planerade omröstningen. De har utvecklats med ovanlig brådska, med utgångspunkten att det finns ett snabbt ökande behov av att minska pandemirisken.

Även om det nu har visat sig att denna brådska motsägs av de uppgifter och citat som WHO och andra organ har förlitat sig på, kvarstår denna brådska. Som ett resultat av detta har normer som kräver särskilda granskningstider åsidosatts, vilket oundvikligen undergräver rättvisan inom avtalen genom att stater med mindre resurser inte har tid att fullt ut bedöma konsekvenserna för sina egna befolkningar före omröstningen.

Detta är ett extremt dåligt och farligt sätt att utveckla ett rättsligt bindande internationellt avtal eller fördrag. Nu är det dags att bromsa för att utforma ett sammanhängande juridiskt pandemipaket i stället för att snabbt institutionalisera en förvirrande uppsättning olika rättsliga system, överordnade myndigheter och en spridning av konkurrerande globala aktörer, vilket var ett dåligt råd i en offentlig skrivelse nyligen.

I det öppna brevet nedan uppmanas WHO och medlemsstaterna att förlänga tidsfristen för antagandet av ändringarna av det internationella hälsoreglementet och ett nytt pandemiavtal vid det 77:e mötet i Världshälsoförsamlingen för att skydda rättsstatsprincipen och rättvisan.

Författare: David Bell, Silvia Behrendt, Amrei Muller, Thi Thuy Van Dinh m.fl.

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

This petition is now closed.

Slutdatum: Jun 14, 2024

Insamlade underskrifter: 15,812

Mål underskrifter: 20000

15,812 underskrifter

Mål underskrifter: 20000

Listan över undertecknare finns nedanför brevet. Du kommer inte att få någon bekräftelse via e-post i nuläget. Om du vill avsluta prenumerationen, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@openletter-who.com

ÖPPET BREV

till Världshälsoorganisationen och alla förhandlande medlemsstater,
Arbetsgruppen för ändringar av det internationella hälsoreglementet
och det internationella förhandlingsorganet

april 2024


Kära Dr. Tedros, generaldirektör för Världshälsoorganisationen
Kära medordförande dr Asiri och dr Bloomfield i WGIHR,
Kära medordförande Dr. Matsoso och Mr. Driece från INB,
Kära nationella delegater från respektive arbetsgrupp,

Både arbetsgruppen för ändringar av det internationella hälsoreglementet (2005) (WGIHR) och det internationella förhandlingsorganet (INB) som förhandlar om pandemiavtalet fick i uppdrag att leverera den slutgiltiga rättsliga lydelsen av de riktade ändringarna av det internationella hälsoreglementet (IHR) samt av pandemiavtalet till den 77:e Världshälsoförsamlingen (WHA), som äger rum i slutet av maj 2024. Dessa processer har drivits igenom i all hast för att ”fånga ögonblicket efter covid-19”, trots att det finns bevis för att risken för en ny pandemi är begränsad på kort till medellång sikt. Med andra ord finns det tid att få dessa åtgärder rätt.

Men på grund av den hastighet med vilken dessa processer har ägt rum hotar båda förhandlingsprocesserna att leda till olaglig politik genom att bryta mot själva målen och principerna om rättvisa och övervägande som förklaras vara skyddade genom den pandemiska lagstiftningsprocessen under WHO:s överinseende. Följaktligen måste den politiskt fastställda tidsfristen för antagande vid det 77:e mötet i Världshälsoorganisationen upphävas och förlängas för att garantera processernas laglighet och öppenhet, klargöra förhållandet mellan det ändrade internationella människorättsinstrumentet och det nya pandemiavtalet samt säkerställa ett rättvist och demokratiskt resultat.

WGIHR:s bristande efterlevnad av IHR utesluter ett lagligt antagande vid det 77:e mötet i Världshälsoorganisationen

Antagandet av eventuella ändringar av IHR vid det 77:e mötet i Världshälsoorganisationen kan inte längre uppnås på ett lagligt sätt. För närvarande fortsätter WGIHR att förhandla om utkasten till ändringar, med målet att slutföra paketet med föreslagna ändringar under sitt 8:e möte som är planerat till den 22-26 april och som sedan ska läggas fram vid det 77:e mötet i WHA. Detta modus operandi är olagligt. Det strider mot artikel 55.2 i IHR, där det anges vilket förfarande som ska följas vid ändring av IHR:

”Texten till varje föreslagen ändring skall av generaldirektören meddelas alla konventionsstater minst fyra månader före den hälsoförsamling vid vilken den föreslås för behandling.

Tidsfristen för generaldirektören att skicka ut paketet med föreslagna ändringar av IHR till konventionsstaterna på lagligt sätt före det 77:e mötet i Världshälsoorganisationen har löpt ut den 27 januari 2024.

Generaldirektören har ännu inte meddelat några ändringar till staterna. IHR är ett multilateralt fördrag som binder både de stater som ratificerat IHR och WHO, inklusive underavdelningar (1) av WHA som WGIHR. De måste följa de bindande förfarandereglerna i artikel 55.2 i IHR och kan inte godtyckligt upphäva dessa regler.

Under den offentliga webbsändningen den 2 oktober 2023 hänvisades frågan till WHO:s chefsjurist, dr Steven Solomon, som förklarade att eftersom utkastet till ändringar kommer från en underavdelning av WHA, var kravet på fyra månader i artikel 55.2 inte tillämpligt. I sitt yttrande bortser han dock från att artikel 55.2 inte gör någon skillnad på vilken stat, grupp av stater eller specifik del av WHA som föreslår ändringarna. Dessutom anges följande i uppdragsbeskrivningen (punkt 6) från IHR:s granskningskommitté (2022) fastställdes tidslinjen för WGIHR:s arbete till ”januari 2024: WGIHR överlämnar sitt slutliga paket med föreslagna ändringar till generaldirektören som kommer att meddela dem till alla konventionsstater i enlighet med artikel 55.2 för behandling av den sjuttiosjunde världshälsoförsamlingen. Om WGIHR och WHO avsiktligt bryter mot IHR undergrävs verkligen rättsstatsprincipen, vilket potentiellt medför internationellt ansvar för den organisation och/eller de individer som bär ansvaret.

Oskiljaktiga processer för IHR och det nya pandemifördraget

De tillgängliga utkasten från WGIHR och INB tyder på att de två processerna WGIHR och INB inte kan stå oberoende av varandra utan är oskiljaktiga från varandra. I synnerhet kan det nya utkastet till pandemiavtal inte antas innan IHR har reviderats eftersom det måste bygga på IHR:s reviderade struktur, materiella tillämpningsområde och institutioner (särskilt med tanke på formuleringen av IHR:s kärnkapacitet som för närvarande finns i förhandlingstexten av den 7 mars 2024 om pandemiavtalet). Omvälvande utmaningar som den betydande överlappningen ratione materiae, befogenheterna och förhållandena mellan de nyligen inrättade fördragsorganen och medlemsstaterna samt de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna för hälso- och sjukvårdsbudgeten osv. – kräver detaljerade klargöranden innan de antas.

Rättvisa och demokratisk legitimitet

Att åsidosätta förfarandemässiga skyldigheter enligt IHR och lämna förhållandet mellan det ändrade IHR och det nya pandemiavtalet oklart undergräver inte bara den internationella rättsstatsprincipen, utan också andan i artikel 55.2 i IHR (2005), som garanterar medlemsstaterna fyra månaders ledtid för att granska ändringar av IHR för att främja demokratisk legitimitet, processuell rättvisa och bättre säkerställa jämlika resultat.

Staterna behöver minst fyra månader för att grundligt överväga konsekvenserna av föreslagna ändringar för deras inhemska konstitutionella rättsordningar och deras finansiella kapacitet. De måste söka politiskt och/eller parlamentariskt godkännande innan de respektive resolutionerna antas vid Världshälsoorganisationens möte. Detta är särskilt relevant med tanke på den unika rättsliga statusen för antagna ändringar av IHR som kommer att träda i kraft automatiskt om inte en fördragsslutande stat aktivt väljer att avstå inom en mycket kort tidsram på 10 månader (2).

WHO anser att jämlikhet är en central fråga när det gäller beredskap för och insatser mot pandemier. Många låg- och medelinkomstländer har inte representanter och experter närvarande i Genève under hela den parallella förhandlingsprocessen, deras representanter diskuterar frågor på mindre bekanta språk och/eller måste förlita sig på diplomatiska grupper/regionala representationer. Detta leder till ojämlikhet när det gäller möjligheten att fullt ut delta i förhandlingsprocessen inom WGIHR och INB som utvecklar pandemiavtalet. Rikare länder har större möjligheter att bidra till utkast och större resurser att granska deras konsekvenser. Dessa uppenbart orättvisa förhandlingsprocesser strider mot andan och den uttalade avsikten med hela processen. För att säkerställa jämlikhet, öppenhet och rättvisa krävs en tillräcklig tid för att diskutera och överväga vad som är avsett att vara rättsligt bindande avtal.

Kraftigt överdrivet krav på skyndsamhet

Även om vissa har hävdat att brådskan med att utveckla nya instrument för pandemihantering motiveras av en ökande risk för och börda av sådana utbrott av infektionssjukdomar, har det nyligen visat sig att detta är ett betydligt överdrivet påstående. De bevisbaser som WHO har förlitat sig på, och partnerorganisationer som Världsbanken och G20, visar att risken för naturligt härledda utbrott för närvarande inte ökar, och att den totala bördan förmodligen minskar. Detta tyder på att de nuvarande mekanismerna verkligen fungerar relativt effektivt och att förändringar måste övervägas noggrant, utan onödig brådska, mot bakgrund av hotens heterogenitet och konkurrerande prioriteringar på folkhälsoområdet i WHO:s medlemsstater.

Överklagande om att inte anta ändringarna av IHR eller pandemiavtalet vid 77:e mötet i Världshälsoorganisationen

De två arbetsgrupperna uppmanas att följa FN:s principer och riktlinjer för internationella förhandlingar, UN A/RES/53/101, och att föra förhandlingarna i en anda av god tro och ”sträva efter att upprätthålla en konstruktiv atmosfär under förhandlingarna och avstå från varje beteende som kan undergräva förhandlingarna och deras framsteg”. En rationell tidsplan utan politiska påtryckningar för att uppnå resultat kommer att skydda den nuvarande lagstiftningsprocessen från att kollapsa och förhindra ett eventuellt politiskt övergivande, som i fallet med WHO:s fördrag om forskning och utveckling (FoU).

Ett av de ursprungliga skälen till att inleda ändringsprocessen för IHR (2005) var WHO:s uttryckliga oro över att staterna inte uppfyllde sina skyldigheter enligt IHR under folkhälsokrisen av internationell betydelse till följd av covid-19. Genom att inte hålla sig till den fyra månader långa granskningsperioden visar WHO och WGIHR själva att de öppet struntar i sina rättsligt bindande skyldigheter enligt IHR. En resolution med förslag till ändringar av IHR för antagande vid det 77:e mötet i Världshälsoorganisationen kan inte längre läggas fram lagligt. Följaktligen måste även pandemiavtalet försenas, eftersom båda processerna är beroende av varandra.

Detta är en brådskande vädjan till WHO och dess medlemsstater att skydda rättsstatsprincipen och rättvisa förfaranden och resultat genom att tillåta rättvisa bidrag och överläggningar. För att göra detta kommer det att krävas att tidsfristen upphävs och förlängs, vilket gör det omöjligt att skapa en mer framtidssäker rättslig arkitektur för förebyggande av, beredskap för och insatser mot pandemier i linje med internationell rätt och dess normativa åtaganden.

Med vänlig hälsning.

1 I enlighet med artikel 41 i arbetsordningen för Hälsoförsamlingen.
2 I enlighet med art. 59, 61 och 62 i IHR samt artikel 22 i WHO:s konstitution. 22 i WHO:s konstitution.

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

This petition is now closed.

Slutdatum: Jun 14, 2024

Insamlade underskrifter: 15,812

Mål underskrifter: 20000

15,812 underskrifter

Mål underskrifter: 20000

15812

Du kommer inte att få någon bekräftelse via e-post i nuläget. Om du vill avsluta prenumerationen, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@openletter-who.com

Latest Signatures
15,812
Anonym
France 
jun 14, 2024
15,811
Mrs. Donna Pike
Australia 
jun 13, 2024
15,810
Mr. Iztok Žagar
Slovenia 
jun 13, 2024
15,809
Anonym
Slovenia 
jun 12, 2024
15,808
Anonym
Netherlands 
jun 12, 2024
15,807
Ms. Franca Rsso
Australia 
jun 12, 2024
15,806
Ms. Mateja Katona
Slovenia 
jun 11, 2024
15,805
Dr. Gösta Ljungdahl
Sweden 
jun 10, 2024
15,804
Ms. sharon Dass
New Zealand 
jun 07, 2024
15,803
Ms. Helen Whittaker
New Zealand 
jun 05, 2024
15,802
Anonym
Romania 
jun 05, 2024
15,801
Ms. Suzanne Petersen
Denmark 
jun 04, 2024
15,800
Anonym
Italy 
jun 04, 2024
15,799
Mr. Meelis Pihelgas
Estonia 
jun 03, 2024
15,798
Ms. signe kjærsgaard
Denmark 
jun 03, 2024
15,797
Mr. Laurent Wolter
Belgium 
jun 03, 2024
15,796
Mrs. Karin Ceulemans
Belgium 
jun 03, 2024
15,795
Anonym
Slovenia 
jun 03, 2024
15,794
Anonym
Slovenia 
jun 03, 2024
15,793
Mr. Boštjan Svetina
Slovenia 
jun 03, 2024
15,792
Anonym
Slovenia 
jun 03, 2024
15,791
Mr. Anton Žulič
Slovenia 
jun 03, 2024
15,790
Anonym
Belgium 
jun 02, 2024
15,789
Anonym
Slovenia 
jun 02, 2024
15,788
Anonym
Slovenia 
jun 02, 2024
15,787
Anonym
Slovenia 
jun 02, 2024
15,786
Ms. Anja Holm
Denmark 
jun 02, 2024
15,785
Mrs. Tanja Potočnik
Slovenia 
jun 02, 2024
15,784
Mr. Preben Møller Jacobsen
Denmark 
jun 02, 2024
15,783
Ms. Irina Morozova
Russian Federation 
jun 02, 2024
15,782
Ms. jo sparrow
Australia 
jun 01, 2024
15,781
Anonym
Slovenia 
jun 01, 2024
15,780
Anonym
Netherlands 
jun 01, 2024
15,779
Mrs. Susan Langley
United States 
jun 01, 2024
15,778
Anonym
Denmark 
jun 01, 2024
15,777
Ms. sonja hendrickx
Belgium 
jun 01, 2024
15,776
Mrs. Isobella Fisker
Denmark 
jun 01, 2024
15,775
Anonym
Denmark 
jun 01, 2024
15,774
Anonym
Belgium 
jun 01, 2024
15,773
Mr. Petr Kaminsky
Czech Republic 
jun 01, 2024
15,772
Anonym
Slovenia 
jun 01, 2024
15,771
Anonym
Denmark 
maj 31, 2024
15,770
Ms. Ivonne van Deventer
Netherlands 
maj 31, 2024
15,769
Mr. Torben Gudmundsson
Denmark 
maj 31, 2024
15,768
Anonym
Denmark 
maj 31, 2024
15,767
Anonym
Slovenia 
maj 31, 2024
15,766
Ms. Christina Saab
Austria 
maj 31, 2024
15,765
Anonym
Austria 
maj 31, 2024
15,764
Mrs. Beatrix Beichel
Austria 
maj 31, 2024
15,763
Ms. Vasja Bandelj
Slovenia 
maj 31, 2024